سارق 9 میلیاردی سیم برق در بابل دستگیر شد

Shargh - - حوادث -

پلیس: فرمانــده انتظامی اســتان مازندران از دســتگیری ســارق 9 میلیارد ریالی ســیم برق در شهرســتان بابل خبر داد. ســردار «ســیدمحمود میرفیضی» بــا اعلام ایــن خبر، افــزود: مأموران پلیس آگاهی شهرســتان بابل عصر روز پنجشنبه 19 مردادماه سال جاری حین گشتزنی در محور کوهســتانی بخش «بندپی شرقی» منطقه ییلاقی شهرســتان بابل به یک دستگاه ســواری پراید که کنار تیر برق پارک بود، مظنون شــدند. وی تصریح کرد: مأموران در بررسیهای اولیه و در بازرسی از خودروی مورد نظر موفق شدند، 70 متر سیم برق سرقتی کشــف و راننده خودرو به نام «حجت» را به اتهام سرقت سیم برق دستگیر کنند.

فرمانــده انتظامی اســتان مازندران با اشــاره بــه تحقیقات مأموران پلیس آگاهــی از متهم به ســرقت سیم برق، افزود: وی در طی تحقیقات به بزه انتســابی در چند ماه گذشته اقرار کرد و گفت، سیمهای سرقتی را پس از انتقال به تهران در یک ضایعاتفروشی فروخته است. سردار میر فیضی افزود: متهم به 14 فقره سرقت و همچنین سرقت بیش از ســههزارو صد متر ســیم بــرق به ارزش تقریبی 9میلیــاردو ‪3 00‬میلیون ریال اعتراف کرد. فرمانده انتظامی اســتان مازندران بــا بیان اینکه تلاش برای شناســایی و دســتگیری دیگر عوامل این سرقت در دســتور کار مأموران پلیس آگاهی قرار دارد، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

ســردار میرفیضی با اشــاره به راهاندازی مرکز تجمیــع خطــوط پلیــس 110 در مرکز اســتان از شهروندان خواســت در صورت مشاهده هرگونه مورد مشــکوک مراتب را ســریعا از طریق شماره 110 به پلیس اطلاع دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.