متلاشیشدن باند کلاهبرداران 8 میلیاردی

Shargh - - حوادث -

پلیــس: با تلاش پلیس آگاهــی، باند حرفهای کلاهبرداری هشــت میلیارد ریالی با جعل اسناد ملکی در شهر مشهد متلاشی شد. سرهنگ حمید رزمخــواه، رئیس پلیس آگاهی خراســانرضوی، گفت: بــا دریافت مرجوعه قضائی از ســوی یک شهروند مبنی بر کلاهبرداری هشت میلیارد ریالی با جعل سند، موضوع در دستور کار تیمی از پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افــزود: در بررســی اظهــارات مالباخته مشــخص شــد، این فرد یک منزل مسکونی را در مشهد به مبلغ هشت میلیارد ریال معامله و مبلغ عمــدهای از آن را پرداخت کرده و در طی مراحل قانونی متوجه شــده وکالتنامه اســناد ارائهشده جعلــی بوده و ملــک متعلق به شــخصی دیگر است. ســرهنگ رزمخواه تصریح کرد: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پس از بررسی دقیق اظهــارات مالباخته، چهره فرضی متهم را ترسیم و پس از اقدامات اطلاعاتی بعد از گذشت چند هفته او و یکی از همدســتانش را در اقدامی ضربتی دستگیر کردند.

وی ادامــه داد: متهمــان در بازجویــی و در مواجهه با مالباخته، به جعل سند با همکاری دو نفر دیگر اعتــراف کردند که مأموران با هماهنگی مقام قضائی دو کلاهبــردار دیگر را نیز در یکی از مخفیگاههایشــان دســتگیر کردند. رئیس پلیس آگاهی خراسانرضوی با اشاره به ادامه تحقیقات از متهمــان برای کشــف دیگر جرائــم احتمالی خاطرنشــان کرد: شــهروندان در صورت داشــتن شکایت مشابه میتوانند به پلیس آگاهی مراجعه یا با ستاد خبری پلیس آگاهی با شماره 2183700 تماس بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.