اعتراف کیفقاپ به 30 فقره سرقت در قم

Shargh - - حوادث -

پلیــس: رئیــس پلیــس آگاهــی فرماندهی انتظامی اســتان قــم از دســتگیری یک ســارق کیفقاپ و اعتراف نامبرده به 30 فقره سرقت در قم خبر داد. سرهنگ «احمد کرمی» اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره ســرقت کیفقاپی در استان قم و طرح شــکایت در پلیس آگاهی، تیمی ویژه برای شناسایی متهم تشــکیل و دستگیری وی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

رئیــس پلیس آگاهی اســتان قــم ادامه داد: در پــی اقدامــات پلیســی، ســارق شناســایی و ضمــن هماهنگیهای قضائی طــی یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دســتگیر شــد. وی با اشــاره به ســوابق کیفری متهم گفت: در بازرسی از منزل وی، تعدادی اموال مســروقه کشــف شد و نامبــرده بــه 30 فقره ســرقت کیفقاپی در قم اعتراف کرد.

ســرهنگ کرمی گفت: متهم پس از تشــکیل پرونده برای ســیر مراحل قانونــی تحویل مرجع قضائی استان و در نهایت راهی زندان شد. رئیس پلیس آگاهی اســتان قم از هموطنان خواســت، هنگام تردد کیف دســتی حاوی پــول یا مدارک و اموال با ارزش خود را در سمتی از بدن که امکان تردد موتور ســیکلت نباشــد قرار دهند تا طعمه سارقان نشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.