حسین صفامنش در تالار وحدت میخواند

Shargh - - هنر -

حسین صفامنش کنسرت خود را با اجرای آثاری ماندگار از موسیقی غرب ایران، امشب در تالار وحدت برگزار میکند.

به گزارش باشــگاه خبرنــگاران پویا، گروه «آرشــاویر»، به خوانندگی حســین صفامنش و سرپرستی فرشاد رستمی، 22 مرداد کنسرت خود را در تالار وحدت برگزار میکند.

حســین صفامنش، خواننده موســیقی کُــردی، درباره این کنســرت میگوید: در این کنســرت تلفیقی از سازهای ایرانی و محلی را در ترکیب گروه به کار گرفتهایم. آهنگهایی را اجرا میکنیم که مردم دوست دارند بارهاوبارها بشنوند. درعینحال آثاری جدید هم در اجرایمان داریم.

او ادامه میدهد: گروه ما نامش «آرشــاویر» است. آرشاویر نام یکی از ســرداران دوره ساســانی بوده اســت. سرپرســت گروه «آرشاویر» را آقای رســتمی برعهده دارد و تمام نوازندگان از تحصیلکردههای رشته موسیقی هستند.

صفامنش درباره مخاطبان کنســرتش میگوید: بیشــتر مخاطبان ما کُردها و لُرهای مقیم مرکز هســتند، اما در ایــن میان مخاطبانی از دیگر نقاط ایران هم داشــتهایم که به کنســرت ما آمده و لــذت هم بردهاند. موســیقی نواحی حد و مرز ندارد. اگر این موســیقی را بهدرســتی اجرا و معرفی کنیم، بدونشــک مخاطبان بســیاری خواهد داشــت.او ادامه میدهد: امیدواریم کُردهای مقیم مرکز بیایند و از کنسرت استقبال خوبی داشــته باشــند.صفامنش با اشــاره به تبعیضهایی که میان هنرمندان موسیقی نواحی و هنرمندان ساکن تهران هست، میگوید: هنرمندی که در شهرســتان زندگی میکند دیده نمیشــود، مگر اینکه این هنرمند به تهران بیاید و مشکلات زندگی در تهران را قبول کند تا شاید بتواند موفق باشد. من هم تصمیم گرفتهام که بیایم و در تهران زندگی کنم.

او ادامه میدهد: درباره برگزاری کنسرتهای موسیقی نواحی خیلی کوتاهی شده است. نســبت به برگزاری کنسرتهایی با زبانهای کُردی، لُری، لکی و ترکی و دیگر زبانها نســبت به کنسرتهای فارسی، کوتاهی شــده اســت. هرکدام از زبانهای محلیِ ایران دنیای خاص خودشان را دارند که باید به موسیقیشان بیشتر از اینها بها داد.

«بوی دیم»، ســاخته مظهر خالقی و «بارانه»، ساخته زندهیاد محمد ماملی، «پیشــواز»، «خویشــگه خاصه گم»، «خاو»، «سال»، «اى خدا» و «ماسی له دریا» آثار قدیمیای است که در این کنسرت اجرا میشوند.

همچنیــن قطعههای «له بــرهی کاوان»، «دانه و دانــه» و «خاک پر لداخت»، «بالا نزمگم» (ملودی از حسین صفامنش،) «بان زلفی زرین» )ملودی از حسین صفامنش،) «دلم زندانی» و «ایواره» با آهنگسازی و تنظیم فرشاد رستمی اجرا میشود.

علیرضا صنعتی، نوازنده عود، آســو نادری، نوازنده دف-دایره-بندیر و پرکاشن، شقایق بختیاری، نوازنده تار، مرتضی فتحی، نوازنده کمانچه، علیرضا مصدقی، نوازنده تنبک-کوزه-کاخن و پرکاشــن، مژگان حسینی، نوازنده قانون، حامد پیرا، نوازنده نرمهنای و سُــرنا و فرشــاد رســتمی، سرپرســت گروه و نوازنده قیچکآلتو، اعضای گروه «آرشاویر» را تشکیل میدهند.کنســرت گروه «آرشــاویر»، به خوانندگی حســین صفامنش و سرپرســتی فرشاد رســتمی، 22 مرداد از ســاعت 21:00 در تالار وحدت تهران برگزار میشود.

علاقهمندان به موسیقی میتوانند بلیتهای این کنسرت را از طریق سایت ایرانکنسرت تهیه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.