فلوت مثل پرنده، کنترباس مثل فیل

Shargh - - هنر - سميه قاضيزاده

دســت کوچکش را ميگــذارد زیر چانهاش و با دست دیگرش اداي آرشهکشیدن را درميآورد. آرشهاش را ميکشــد و صداي رفتوآمد «پیتر»، پســر قصه، را ميشنود. شهرداد روحاني سازها را با شخصیتشــان در ارکستر معرفي ميکند. همه سالن پر از بچههاست و اجراي ارکستر سمفونیک تهران هیچ شــباهتي به اجراهاي دیگر آن ندارد. سالن پر اســت از هیجان بچههاي قدونیمقد که روي پنجه پاهایشــان قدبلندي ميکنند تا بتوانند بیشــتر و بهتر ســازها را ببینند، اما رهبر ارکســتر کارشان را کمي راحت کرده: «خب بچهها ببینید، این فلوت اســت، قرار اســت در ارکســتر صداي پرنده را با آن بشــنوید. ببینید چقدر شــبیه صداي پرنــده اســت». نوازنده فلــوت هم ميایســتد و چند میــزان را ميزند تا بچهها بــا آنچه که رهبر ارکســتر گفته بیشتر آشــنا شــوند. اجراي قطعه «کارنــاوال حیوانات» اســت و نوبت ميرســد به قطعه فیــل. روحانــي ســرش را ميچرخاند به ســمت کنترباسهــاي بــزرگ و ميگویــد: «فیل خودش بزرگ اســت و براي همین در ارکستر هم بزرگترین ســاز که صدایش به فیل هم ميخورد انتخاب شــده اســت. لطفا کنترباسها بنوازند تا بچهها ببینند». بچهها با هیجان به کشیدهشــدن آرشــه روي بدن بزرگ کنترباسها نــگاه ميکنند و آن صداي زمخت، که شــبیه راهرفتن ســنگین و سترگ فیلهاست. «کارناوال حیوانات» با معرفي پیتر )ویلن(، گرگ )هورن(، گربه )کلارینت(، اردک )ابــوا( و پرنده )فلوت( اجرا ميشــود تا نوبت به معرفي پدربزرگ پیتر و ســاز کلارینتباس ميرسد که سالن یکپارچه خنده و شادي ميشود. دلیلش چیســت؟ صداي بامزه کلارینت که شخصیت پیر و در حال نصیحــت پدربزرگها را به یاد ميآورد. با این چیدمان و شــور، بخش اول کنســرت تمام ميشــود.بچهها که حداقل نیمي از جمعیت تالار وحدت و بالکنها را به خود اختصاص دادهاند، در مواجهه با اطلاعات جدید به وجد آمدهاند، وســط سالن انتظار در فاصله دو اجرا ميشود کودکاني را دید که در حال رهبري ارکسترند یا اداي کنترباسها و صداي فیل را توأمان درميآورند.تفاوت این اجرا با دیگــر اجراهاي ویژه کــودکان در این بود که در اکثر اجراهــا، ارکســتري متشــکل از نوازندگان و خوانندگان خردسال یا بزرگسال، به اجراي باکلام قطعات کودکانه ميپردازنــد، درحاليکه معرفي سازها و شخصیتهاي آنها در اثر، آن هم تکتک و بعد از اجراي هر قطعه ویژگي بارز این کنســرت بود. ضمن اینکه تمامي این قطعات ســازي بودند و بر پایه کلام اســتوار نبودنــد. علاوهبراین، اجراي این قطعات از ســوی ارکســتر ســمفونیک تهران بهعنوان مهمترین ارکســتر ایران و در تالار وحدت بهعنــوان بهترین تالار از دیگر نکات مثبت آن بود. بخش دوم کنســرت اما داستان پیتر، پسرک اصلي داســتان، با کمک راوي ادامه پیدا ميکرد. بچهها که دیگر با صداي ســازها و شخصیتها آشنا شده بودند، بهراحتي ميتوانستند ردپاي شخصیتها را با شنیدن صداي سازهاي مشخص پیدا کنند؛ مثلا وقتي راوي ميگفت: «پرنده نزدیک پیتر شد و گرگ از آنطرف آنها را دید» و بعد صداي ارکستر ترکیبي بــود از صداي فلوت، ویلن و هورن ميآمد، کودک بهخوبــي ميتوانســت ردپاي شــخصیتها را در آواي اثر پیدا کند.بروشور خوب و کامل این کنسرت که با تصاویر کارتني همراه بود، از دیگر نقاط قوت این کنسرت بود که خوشــبختانه با استقبال بسیار خــوب مخاطبان و خانوادهها در شــش ســانس برگزار شــد و بــار دیگر براي اول شــهریورماه هم تمدید شــده است.شهرداد روحاني که در ماههاي گذشته، فعالیتهاي مؤثري در ارکستر سمفونیک تهران انجــام داده که از جمله آنهــا ميتوان به اجراي ارکســتر در ایتالیا به رهبري ریکاردو موتي اشاره کرد، اینبار هم اتفاقي خوش را در موسیقي ایران و موسیقي ارکسترال و وزین براي کودکان این سرزمین رقم زد و کمي از بار جانکاه نمایشندادن ساز از رسانه اصلي کشــور کاست. بيشک انگیزه او کســي نیست جز کودکاني که مشــتاقانه آماده یادگیرياند و موسیقي در جانشان ميجوشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.