شبشنبهها میزبان شاهدانِ خموش میشود

Shargh - - هنر -

گروه هنر: شبشــنبهها در دوازدهمین تجربه از دوره جدیــد خــود، شــنبه 2٨ مــرداد میزبان پرفورمنس موسیقی «شاهدانِ خموش» در سالن تئاتر مستقل تهران خواهد بود.

مجموعــه برنامه «شبشــنبهها» هر هفته با رویکرد تجربههای متفــاوت و گفتوگوهای تازه درباره دیدن و شــنیدن اجرا میشــود و در اجرای پیشِرو میزبان ابوسعید مرضایی و فربد یداللهی خواهد بود.

ابوســعید مرضایی، نوازنده سهتار و شورانگیز، بیش از 30 ســال اســت که در عرصه موســیقی فعالیــت میکند و تاکنون ســه آلبوم موســیقی منتشــر کرده و در ضبــط و تدوین آثار اســتادانی مانند زندهیاد جلال ذوالفنــون و زندهیاد همایون خرم همکاری داشته است.

فربد یداللهی، نوازنده تنبک و سازهای کوبهای نیز نویسنده ســه کتاب آموزشی سازهای کوبهای با نگرشــی نو برای ســازهای تنبک و کوزه )اودو( اســت و انتشــار پنج آلبوم موســیقی، طراحی و ساخت دو ســاز کوبهای جدید و... از فعالیتهای اوست.

همچنین ابوســعید مرضایــی و فربد یداللهی با همکاری یکدیگر در ســال 1390 آلبوم خاک را منتشــر کردهاند که بهعنوان بهترین آلبوم بیکلام سال انتخاب شــده اســت. پرفورمنس موسیقی شــاهدانِ خموش، با نوازندگی ابوسعید مرضایی )سهتار و شورانگیز( و فربد یداللهی )تنبک و هنگ اودو( بــا همراهی اســماعیل مرضایــی )نقاش( شامگاه شنبه 2٨ مرداد از ساعت 22 در سالن تئاتر مستقل تهران روی صحنه میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.