عرضه9/37 میلیون دستگاه تبلت به بازار

Shargh - - آيتي -

مؤسســه IDC جدیدترین گــزارش خود را از میزان عرضه تبلت در سهماهه دوم 2017 منتشر کرد. آمار منتشرشــده این مؤسســه نشاندهنده عرضه 37.9 میلیون دستگاه تبلت به بازار است که در مقایسه با 39.3 میلیون دستگاه ارائهشده در ســهماهه دوم 2016، کاهشی 3.4 درصدی را نشان میدهد.

با اینکه گزارش IDC یازدهمین کاهش پیاپی در عرضــه جهانــی تبلتها را نشــان میدهد، میــزان کاهــش عرضه امســال برخلاف ســال گذشــته تکرقمی بوده اســت؛ خبــری که برای تولیدکنندگان امیدوارکننده خواهد بود. براساس این گزارش، دو تولیدکننده برتر تبلت، یعنی اپل و سامسونگ، در مجموع حدود نیمی از سهم بازار را در اختیار دارند و همچون دو دوره گذشــته، به ترتیــب جایگاه اول و دوم را بــه خود اختصاص دادهانــد. به گــزارش IDC، کندتر شــدن فرایند کاهش عرضه در ســهماهه جاری در اثر عرضه تبلتهایی با قیمت نســبتا پایینتر بوده اســت. صرف نظر از آشفتگی در بازار تبلت، در میان پنج تولیدکننده اصلی و برتر بازار، ســهم سه کمپانی افزایش یافته اســت. در واقــع، فاکتور قیمت به ســازندگان ســطح اول تبلت کمک کرده است تا ســهم بازار ســالانه خود را افزایش دهند. البته، IDC در ادامــه گــزارش خود بــه تولیدکنندگان هشــدار میدهــد کــه این رشــد ممکن اســت موقتی باشــد، زیرا همانند رایانههای شــخصی، چرخه جایگزینــی تبلتهای جدید در مقایســه با گوشیهای هوشــمند طولانیتر است. با فشار برندهای بزرگ برای کاهش قیمت، تولیدکنندگان تبلتهای ناشناخته )موســوم به ‪white box‬ ) و کوچکتر توجه خود را از بازار تبلت دور خواهند کرد؛ فراینــدی که بنا بر گزارش IDC در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

تبلتهــای جداشــدنی detachable() کــه در ســهماهه نخســت 2017 بهعنــوان عامــل نجاتدهنده بازار شــناخته شــدند، در این فصل با افــت عرضه مواجه شــدهاند. ظاهرا دلیل این کاهش عرضه، انتظار مصرفکنندگان برای ارائه تبلتهای جدیدی از این نوع از سوی شرکتهایی مانند اپل و مایکروسافت بوده است.

به این ترتیب، بــا عرضه محصولات جدید در انتهای سهماهه دوم، میتوان انتظار داشت بازار تبلتهای جداشــدنی جایگاه مســتحکمی را در نیمه دوم سال جاری میلادی به خود اختصاص دهــد. از ســوی دیگــر تبلتهای تبدیلشــدنی convertible() گونــهای از تجربــه رایانشــی را در اختیــار کاربران قــرار میدهد که بــرای آنها شناختهشدهتر است.

مؤسســه IDC سال گذشــته پیشبینی کرده بود تبلتهای جداشــدنی به رشد ســالانه بازار تبلتها تا سال 2020 کمک خواهند کرد. به گفته جیتش اوبرانی، پژوهشــگر ارشــد بخش بررسی فصلی بازار جهانی ابزارهای موبایلی در مؤسسه IDC، تــا به امــروز، بازار ابزارهــای 2- در 1- به دو گروه عمده تقســیم شده اســت. در یک سو، شــرکتهایی چون اپل و مایکروسافت قرار دارند که بیشتر تبلتهای جداشــدنی را تولید میکنند و در ســوی دیگر، تولیدکنندگان رایانه شــخصی حضور دارند که عمدتا تولیدکننده دســتگاههای تبدیلشــدنی هســتند. هرچند تغییراتی کند در این زمینه آغاز شــده است و تولیدکنندگان گوشی هوشــمند و رایانه شــخصی ارائه جایگزینهای جذابــی را در این حــوزه آغاز کردهاند، ســرعت ایــن تغییــر بســیار انــدک اســت و Surface و آیپــد پرو همچنــان بر بخــش بزرگــی از بازار سیطره دارد.

از ســوی دیگر، لین هوانگ، مدیــر تحقیقات در بخــش ابزارها و صفحهنمایش در مؤسســه IDC، بازار تبلت را به میدان مســابقهای تشــبیه میکنــد کــه در آن بایــد معین شــود آیا رشــد تبلتهای جداشــدنی ســرعت کافی برای غلبه بــر رکــود طولانیمدت بــازار تبلتهای ســاده slate() دارد یا نه. او باور دارد که براساس چنین دیدگاهی، ســهماهه دوم امسال نشــانههایی از احیای بــازار ظاهر میشــود و بــرای نیمه دوم ســال 2017 میتــوان بــه موضوعات بســیاری امیدوار بود.

رونمایی از محصولات جدید مایکروســافت و اپل با ســهماههای پرعرضه همــراه خواهد بود، درحالیکه اجــرای ویندوز 10 بر بســتر معماری ARM نیز میتواند شــکاف موجــود در ردههای میانــی بــازار را پر کنــد. او در ادامــه پیشبینی کرده اســت کــه در دوره منتهی بــه تعطیلات، تعداد بیشــتری از تبلتهای جداشدنی مبتنی بر سیســتمعامل کروم عرضه شــود. گفتنی است، مؤسســه ‪Strategy Analytics‬ نیز اخیرا گزارش خود را درباره سهم سیستمعامل تبلتها منتشر کرده است.

براساس این گزارش، iOS افزایش 26درصدی را تجربه کرده اســت، درحالیکه ســهم اندروید کاهش یافته و به 60 درصد رسیده است. در کنار این دو سیســتمعامل، جایگاه ویندوز با حدود 14 درصد تقریبا ثابت مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.