کارپشناساس ن اازعزل تمشرکستگزوندهونگیامسشرکتی هان ایسوپاتداررحوزهتفناوآریپمیگوهینا د

Shargh - - آيتي -

مجیــد هدایتی: شــرکتهای نوپا یا «اســتارتآپ» ممکن اســت در هر حوزهای ایجاد شود، ولی اغلب به شرکتهایی گفته میشود که رشد سریعی دارند و در زمینه فنــاوری فعالیت میکنند. در پس چهره این کســبوکارهای نوپا، واقعیتی نهفته اســت که آگاهی از آن شــاید معادلات ذهنی بسیاری از افراد را کــه توان بالقوه ورود به این عرصه را دارند، تغییر دهد و حتی آنان را از اتخاذ تصمیم مورد نظرشــان بــاز دارد. «پــس از مرگنویســی اســتارتآپها»، واقعیتی داســتانی اســت که زنجیره روایتی آن در دنیا ســابقهای طولانی دارد و به واسطه اینکه نرخ شکســت این قبیل کســبوکارها بالاست و حتی در برخی گزارشهای رسمی و غیررسمی اینگونه گفته میشــود که بهطور تخمینی از هر 10 استارتآپ 9 تای آنها منجر به شکســت میشود، جای خود را در میان مدیران کسبوکارهای نوپا باز کرده است. ماجرا به این شکل اســت که بنیانگذاران استارتآپهایی که فعالیت آنها با شکســت مواجه میشــود، دلایل شکســت خود را در کســبوکار نوآورانهشان برای همــگان اعلام میکنند تا ســایرین و علاقهمندان به راهاندازی این مدل کسبوکارها، بتوانند از تجربیات آنها اســتفاده کنند؛ این رسم به «پس از مرگنویسی استارتآپها» شهرت دارد. در شــرایطی که بیشــتر تحقیقات متمرکــز بر دلایل شکســت استارتآپها و کســبوکارهای نوپا نشان میدهــد «توجهنکــردن به نیــاز بازار»، «نداشــتن نقدینگی»، «خلأ تیم مناســب»، «خروج از رقابت»، «مســائل قیمتگــذاری»، «محصــول ضعیــف»، «توجهنداشــتن بــه مــدل تجــاری»، «بازاریابــی ضعیف»، «نادیدهگرفتن مشــتری»، «محصول از رده خارجشده»، «نداشتن تمرکز کافی»، «توافقنداشتن و یکپارچگی بین اعضای تیم یا سهامداران»، «هدف نامشخص»، «کافینبودن میزان علاقه»، «بیتوجهی به مســائل قانونــی»، «حــذف تبلیغــات»، «قبول شکســت» و «شکســت در انجامدادن برنامهها» از جمله دلایل اصلی شکســت اســتارتآپها است، امــا عدهای از متخصصان آکادمیــک حوزه مدیریت اجرائی کشــورمان بــا قبول تمامی این مــوارد، نظر مبنایی دیگری دارند.

تغییر مسیر کارآفرینان استارتآپی بعد از بزرگشدن

امیر شــاهرخی؛ مــدرس «مدیریت اســتراتژیک و تحــول» دانشــگاه شــهید بهشــتی، میگویــد: «یکــی، آنهایی هســتند که وقتی نیاز بــه راهاندازی کسبوکارشــان را فهمیدند به ســمت آموزشهای مدیریــت آمدهانــد و این قبیل افراد معمولا آتشــی درون خــود دارند که به ســمت مباحــث مدیریت کســبوکار سوقشــان میدهد؛ گروه دیگــر آنهایی هســتند که در راهاندازی بیزینس خود تردید دارند و به همین دلیل در دورههای حرفهای مدیریت شرکت میکنند تا با اصول تجارب دیگران آشنا شوند.

اما گروه سومی هم هست که شامل استارتآپی شکلگرفته و توسعهیافته میشود؛ بنیانگذاران یا به عبارتی کارآفرینان این کسبوکارها وقتی به درجهای از بزرگی میرســند که اهمیت مقوله مدیریت برای آنها بیشــتر میشود، ســکان هدایت را به یک مدیر میســپارند و خودشان به ســراغ فراگیری مباحث و فنون مدیریتی میروند».

تفاوت مشهود دورههای مدیریت کسبوکار دانشگاه و مؤسسات

نادر غریبنواز؛ مدرس «اصول و اســتراتژیهای بازاریابــی و مباحــث فــروش»، بیان میکنــد: «اگر کســانی که در رشــتههای فنی و تخصصی تحصیل کردهاند )مانند برخی مدیران کســبوکارهای نوپا(، به سمت آموزش دورههای MBA بیایند، در فروش و بازاریابی محصولات موفقتر خواهند بود».

علی خراســانی؛ «وکیــل پایه یک دادگســتری»، میگویــد: «گمــان میکنــم ســواد مدیریتــی و کســبوکاری فعــالان ایــن بخــش به انــدازهای نباشــد که بتواننــد بیزینس خود را بــرای بلندمدت حفظ کننــد و از این رو بهعنوان مــدرس دورههای «حقوقــی» مدیریــت کســبوکار حتما بــه تمامی فعالان اســتارتآپی کشــور توصیه میکنــم برای کاهش میزان ریسک کسبوکارشان، دورههای عالی مدیریت کســبوکار را که با حضور دغدغهمندانی از صنعت و تجارت برگزار میشــود و درواقع گعدهای برای اشتراک تجربیات مدیریتی در سطح کلان است، شــرکت کنند تا بــه این طریق بتواننــد فعالیتهای اقتصــادی و بازرگانــی خود را در برابر ریســکهای تجارت به نوعی واکســینه کنند؛ البتــه نباید نادیده گرفــت کــه مخاطــرات احتمالــی فعالیتهــای نوآورانه بیشــتر از دیگــر کسبوکارهاســت و لازم است بنیانگذاران و مؤسســان این قبیل فعالیتها، راهــکاری هوشــمندانه بــرای مقابله بــا تهدیدات داشته باشند».

کسب دانش روز، کلید تغییر و تحول

بهداد نامور یکتا، مدرس «مارکتینگ و برندینگ»، میگویــد: «در دنیای رقابتی امــروز، تنها موضوعی که باعث تغییر میشــود، «آموزش و کســب دانش روز» اســت؛ فاصله معنادار میان دانشگاه و صنعت از دیرباز بهعنوان چالش اصلی شــناخته میشــد و MBA کمک کــرده تا این چالش بــه حد اعلاء حل شود، اما چالش مهمتر این است که مردم ما خیلی ســخت به دنبال یادگیری میروند و سرانه مطالعه آنها پایین است.

این مشــاور حوزه اســتارتآپی معتقد است که گذرانــدن زمان با مدیران صاحب ایده و خلاق راهی برای برونرفت از مشــکلات و بحرانهای پیشروی کســبوکارهای نوپا است که در اینباره کلاسهایی با رویکرد تزریق مهارتهای اجرائی مدیریت با تکیه بر ظرفیتهای دانشــگاهی کشور شــکل گرفته که بســیار کمککننده به مدیران صرفا فنی و متخصص خواهد بود.

پایداری سازمان در بستر هدف با علم مدیریت عملیاتی

شــهداد شــعبانی، مدرس «ســازمان مدیریت» دانشــگاه شهید بهشتی نیز، از دیگر افرادی است که متولیان کســبوکارهای نوپا را به آموزش دورههای مدیریتــی نصیحت میکند و ضمــن تأیید نرخ بالای شکست در این قبیل کسبوکارها میگوید: «فعالان استارتآپی بعضا دارای تجارب مدیریتی نیستند، به این معنا کــه تحصیلات فنی دارنــد و با فرایندهای مدیریتی آشــنا نیســتند؛ فرایندهای مدیریتی اصولا پشــتیبان ســازمان هســتند و در دورههــای عالی و کاربردی مدیریت کسبوکار آموزش داده میشود». او میافزاید: «ممکن است فردی در رشته تخصصی خودش بهترین مهارتها را داشــته باشــد، اما برای اینکه تیمش به پایداری سازمان در بستر هدف کمک کند، نیاز به آموزشهــای متفاوتتری از حوزههای فنی و تخصصی دارد».

به نظر میرسد کسبوکارهای اقتصادی نوپا که اغلب بر بســتر فناوریهای ارتباطــی و اینترنتی و با تکیه بر دانش فنی افــراد متخصص و صاحب ایده شــکل میگیرد، بــه دلیل ضعف مباحــث مدیریتی در سرشــاخه راهبری گروه، رفتهرفتــه با تحلیل قوا مواجه شــده و شاکله تیم را با بحران مواجه میکند که نتیجهای جز آشفتگی در برنامههای ترسیمشده سازمانی و اهداف درنظرگرفتهشده نخواهد داشت؛ بنابراین شــاید اشــراف بر مباحث مدیریت اجرائی و سازمانی راهی برای جبران تمامی مواردی باشد که این روزها با عنوان «دلایل شکست استارتآپها» از آنها یاد میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.