هشدار مدیر سابق فیسبوک درباره آینده فناوری

Shargh - - آيتي -

بهتازگی، آنتونیو مارتینز، مدیر ســابق شــبکه اجتماعــی فیسبــوک، اعلام کرده اســت در 30 ســال آینده شــاهد مخاطرات زیادی، شاید در حد نابودشدن جوامع بشــری بهواسطه رشد بیرویه فناوری خواهیم بود. براســاس گزارش وبسایت خبری تحلیلی ibtimes، آنتونیو مارتینز نام بزرگی در ســیلیکون ولی محسوب شــده و نکته جالب اینکه با وجود ترک فیسبوک، همچنان رســانهها بــه او توجه میکنند. در ایــن میان، بهتازگی او در مصاحبهای پرسروصدا اعلام کرده، بشر با رویکرد ویژهای که به منظور توســعه فناوری اتخاذ کرده اســت - در عمل - در حال نابودکردن آینده خود است و احتمال دارد جوامع بشری بهزودی سقوط را تجربه کند. مارتینز که نگاهی بدبینانه به فناوری دارد، معتقد است، اســتفاده بیرویه از تلفنهای همراه هوشمند انســانها را به ماشینها وابسته کرده اســت و از ســوی دیگر با توجــه به عرضه قریبالوقوع خودروهای بدون راننده نیز میتوان انتظار داشت که نسل بشر به چرخهای از طغیان، درگیری و ناامیدی وارد شــود. او همچنین معتقد اســت، هوش مصنوعی و صنایع روباتیک در حال نابودکردن بازار کار انســانها هســتند و بهزودی انسانها بر اثر کمبود شدید کار با مشکلاتی بزرگ در ســطح جوامع مختلف روبهرو خواهند شد. به این ترتیب، او پیشبینی میکند در طول 30ســال آینده، سطح بیکاری بهواسطه فناوری بهاندازهای بالا خواهد رفت که جوامع بزرگ شــروع به از هم پاشــیدن خواهند کرد. مارتینز دراینباره میگوید: «هر بار که کسی خارج از چرخه سیلیکون ولی را میبینم، به این فکر میکنم که دهها شرکت بزرگ بهصورت دیوانهوار در حال تلاش هســتند تا او از کار بیکار شود. تا 30 سال آینده نیمی از جمعیت کره زمین دیگر شغلی برای خود نخواهند داشت و ایــن امر به انقلابهای درونی جامعهها منتهی خواهد شد».

او در پایان ســخنان خود گفــت: «مردم عادی درک نمیکنند که شــاهد رقابتی میان سیاست و فناوری هستیم و فناوری در آستانه پیروزی در این رقابت است. فناوری به اندازهای از ما پیش است کــه پیش از اینکه بخواهیــم درک کنیم، میتواند کارهایمــان را از ما گرفتــه و اقتصاد جهانی را به زانو دربیاورد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.