ارائه ویدئوی ارزانتر برای مخابراتیها

Shargh - - آيتي -

ایســنا: به گفتــه عضــو هیئتمدیره شــرکت مخابــرات تهــران، مخابــرات عــلاوه بــر کاهش ۵0درصدی تعرفه داخل نســبت بــه میزان آن در سطح بینالملل، یک پله فراتر رفته و ویدئویی را که در شبکه مخابرات ایران است، برای مشترکان خود ارزانتر از ســایر مشــترکان عرضه میکند تا کمکی به حوزه تولید محتوا باشد. سمیعالله صادقی بیان کــرد: «مزیتی که این موضــوع دارد، کاهش قیمت اســت. مخابرات ویدئویی را که در شبکه مخابرات دارد، برای مشــترکان خود ارزانتر از سایرین عرضه میکنــد تا کمکــی به حــوزه تولید محتوا باشــد. بنابرایــن ما علاوه بــر کاهش ۵0درصــدی تعرفه داخل نســبت به ســطح بینالملل، یــک پله فراتر رفتهایــم». او ادامه داد: «وزارتخانــه به دنبال این موضوع است که از حجمفروشی به سمت فروش ســرعت برویم و این کار با ADSL عملی نیست، اما با فیبر نوری بازه ســرعت محدودیــت ندارد. کابل مســی در فاصلههای طولانی برای ارائه ســرعت بیشــتر از دو مگابیت با مشکل مواجه میشود، اما در فیبر محدودیت سرعت به این شکل نداریم. فیبر نوری سرمایهگذاری زیادی میخواهد، اما مخابرات تحت نظر ســازمان تنظیم مقررات فعالیت میکند و قصد انحصــار ندارد». او در ادامــه درباره نحوه درخواست ســرویس تانوما بیان کرد: «مشترکان با مراجعه بــه پورتال مخابرات و واردکردن شــماره تلفن خود در بخــش تانوما میتوانند ببینند که این امکان برای آنها فراهم شــده یا خیر. در صورتی که زیرســاخت برای آنها وجود داشته باشد، میتوانند درخواســت داده و ســرویس را خریــداری کنند». او همچنیــن گفــت: «شــرکت مخابرات ایــران در بخش خردهفروشــی هم در قالب رقابت ســالم با بقیه شــرکتها کار میکند. ما روی کیفیت شــبکه کار میکنیــم و مشــتریمداری را مــورد نظر قرار میدهیم. با ایجاد ســامانههای کشــوری از جمله پورتال مخابرات که مشترکان میتوانند درخواست خود را در آن ثبت کنند، تلاش داریم خدمات خوب و باکیفیت را در کوتاهترین زمان ارائه کنیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.