تعیینتکلیف شمارههای ۹۰۹ در ماه جاری

Shargh - - آيتي -

فارس:

معاون مشــتریان شرکت مخابرات ایران از تعیین تکلیف شــمارههای 909 شــبکه هوشمند کشــوری IN() بهزودی خبــر داد. داوود زارعیان با اعلام این خبر گفت: موضوع همین ماه حل خواهد شــد و دو کار انجــام خواهیــم داد». او ادامه داد: «مشــکل حوزه IN آنلایننبودن شارژینگ است که زیرســاخت کارکردها را با تأخیر بــه مخابرات ارائه میدهد. این امر باعــث ایجاد قبضهای نامتعارف برای برخی مردم شــده و شکایت زیادی در اینباره به مخابرات ارجاع میشــود». او گفــت: «ازاینرو، از شــرکت ارتباطات زیرســاخت و ســازمان تنظیم مقــررات ارتباطــات رادیویــی درخواســت کردیم شارژینگ IN را آنلاین کند، در غیراینصورت فکری برای این کار شــود». او ادامه داد: «رئیس ســازمان رگولاتوری به زیرساخت ابلاغ کرده که باید شارژینگ آنلاین را در دو بخش تلفن ثابت بینالملل و شبکه هوشــمند کشــوری در اختیار مخابرات قرار دهد، دوستان زیرســاخت در حال آمادهسازی این امکان بــرای مخابرات هســتند کــه دیگر بــا رویه فعلی مواجه نشــویم». او افزود: «ایــن موضوع در همین ماه حل خواهد شــد و دو کار انجام خواهیم داد؛ یا شارژینگ IN زیرســاخت کشوری را آنلاین خواهیم کرد که مشــکلی برای مشــترکان پیــش نیاید یا با توافق رگولاتوری و زیرساخت IN آنلاین کشوری را روی IN تهران که شــارژینگ آنلایــن دارد، برگردان میکنیــم». او بیان کــرد: « برای تسریعشــدن حل مشــکل IN در نامهای به اســتانها دســتور قطع ســرویس را به جز تهران دادم، زیرا نمیخواستیم کســبوکارها تعطیل شود. تلاش شرکت مخابرات ایــران بــه جــای رســانهایکردن موضــوع حل مشکل است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.