۲۸ هزار فروشگاه اینترنتی نماد الکترونیکی دریافت کردند

Shargh - - آيتي -

مهــر: به گفتــه معــاون مرکز توســعه تجارت الکترونیکــی وزارت صنعــت، 2۸ هزار فروشــگاه اینترنتــی نماد اعتمــاد الکترونیکــی دریافت کرد. فرانک اســکویی در اینباره بیان کــرد: «ارائه نماد اعتمــاد الکترونیکــی به فروشــگاههای اینترنتی و کســبوکارهای آنلایــن در زمینه ســاماندهی این کســبوکارها و نیز اطمینــان از درگاه پرداخت این ســایتها برای فروش آنلاین اســت. او ادامه داد: «علاوه بر این، حدود 10 هزار تقاضا نیز در سیســتم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای دریافت نماد الکترونیکی، به ثبت رســیده اســت که البته برخی فقط اطلاعاتشان را وارد کردهاند و پروندهشان فعال نیســت». او همچنین از تلاش برای مقرراتزدایی دریافت نمــاد اعتماد الکترونیکی کســبوکارهای نوپا و اســتارتآپ خبر داد و گفــت: «از آنجایی که تمامی کســبوکارهای صنفی بــرای دریافت نماد اعتمــاد الکترونیکی ابتدا باید از اتاق اصناف پروانه فعالیت بگیرند، تلاش بر این اســت که این مقررات و الزام برای کســبوکارهای نوپا تسهیل شود و در این زمینه با هیئت مقرراتزدایی وزارت اقتصاد وارد مذاکره شدهایم .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.