کاش میشد سرنوشت از سر نوشت...

فرخنده جبارزادگان . فعال اجتماعی

Shargh - - جامعه -

علیرضــا رفــت! علیرضایــی که یــک بار در 15ســالگی طعم تلــخ بیعدالتی را چشــیده و ناعادلانه گناه ناکرده را به گردن گرفته بود.

مــا از حقوق شــهروندی صحبــت میکنیم و از حقــوق یک زندانــی زیر 18 ســال! حقوق یک زندانی که تا یک ســال پیــش در کانون اصلاح و تربیــت طوری رفتــار کرد کــه خانوادههای دیگر زندانیان از وجود او در کنار فرزندانشــان احساس امنیت و اظهــار ميکردند او بــا روحیهای آرام و متین بهترین مشــاور برای فرزندانمــان در کانون اســت. حالا بگذریــم از رضایت مــددکار و دیگر مســئولان در زندان و کانــون از علیرضای نجیب و ســربهراه که نهتنها در دوره شــش سال حبس هیــچ ناهنجاریاي در رفتارش دیده نشــد که به آموزش موســیقی و دروسش نیز با عشق و علاقه میپرداخت.

در عجبم از مسئولانی که علیرضا را در آخرین لحظــات زندگیاش از کمتریــن حقوقش محروم کردند؛ از ملاقــات حضوری و درآغوشکشــیدن مادر و پدر و عزیزانش! و فقط به یک ملاقات کابین بســنده کردند و باز مســئولانی که بهجای اینکه طبق ماده هفت حقوق زندانی حداقل 48 ساعت قبــل از اجــرای حکم به وکیل یــا خانواده اطلاع دهند، به چند ساعت قبل بسنده کردند! حتی حق دیدار خانواده اولیــای دم را در لحظه آخر از آنها گرفتند که در اغلب اوقات بسیار تأثیرگذار است و خانواده میتواند در واپســین لحظات به دست و پایشان افتاده و طلب بخشش کند.

دیروز میتوانســت برای همــه یک روز خوب باشــد اگر مادری بهجای یک قلــب زنگارگرفته از درد ناشی ازدستدادن فرزندش فقط اجازه ورود ذرهای نور بخشش را به قلبش میداد؛ یقینا اولین کســی که از این دریای بیکران بخشش بهرهمند میشد، فرزندش بود.

او یک مادر بود؛ شاید هم با خود جنگید و شاید هم نه که ببخشــد یا نبخشد؛ حتی اگر کوچکترین شکی درباره قاتلبودن علیرضا داشته، او میداند و وجدان خودش و این حق را قانون به او داده بود و او هم از حقش اســتفاده کرد! اما چطور اســت که قضات محترم ما هنوز هم بر این باور نیســتند که کودکان در سنین کودکی با هم برابرند و دارای یک میزان رشــد عقلی اجتماعی هســتند؛ حال با تفاوتهای نهچندان آشــکار، که یکی را در مقابل گناهی که مرتکب شده مستوجب اعدام و دیگری را مبــرا بدانیم. ای کاش میشــد جامعــه درباره کودکان بهجای رواداشــتن این همه خشم، کنترل آن را در زمان لازم میآموخت؛ شــاید دیگر شاهد تکرار داستانهایی تلخ از این دست نمیشدیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.