محسن آغا هزن ها د هزاگمانشمییرباررئی شهر وهصسنشوردالییپنرجیمتاهراسنت شورا

Shargh - - جامعه - صدرا محقق

«هنــوز تصمیمــی نگرفتهایــم؛ ولی بــا کنارهگیری رســمی آقای مسجدجامعی تکلیف ریاست شــورا تا حد زیادی مشخص شد». این چکیده پاسخ تعدادی از اعضای منتخب شورای شهر پنجم تهران در پاسخ به این سؤال «شرق» است: «آیا برای ریاست شورای شهر پنجم تصمیم خاصی گرفتهاید؟ به نظرتان چه کسی رئیس میشود؟».

طبق برنامه قرار است در جلسه چهارشنبه پیشرو اعضای شورای شــهر تهران دراینباره تصمیمگیری کنند. اگر اولین جلسه غیررسمی منتخبان شــورا را که در آن مرتضی الویری بهعنوان رئیس سنی شورا معرفی شــد، به حســاب نیاوریــم، هنوز اعضای شــورای جدید هیچ تصمیمی دراینباره که قرار اســت چه کســی ریاســت شــورای شهر پنجم پایتخت را برعهده بگیرد، نگرفتهاند. جمعهشــب گذشته احمد مسجدجامعی که شورای چهارم هم به نمایندگی از اصاحطلبان یک ســال ریاست شورا را برعهده داشــت، در توییتر خود مطلبی را به این شرح نوشت: «به محسن هاشمی گفتم دوره چهارم شورا برای وحدت اصاحطلبان نامزد ریاســت میشدم و امروز بههمیندلیل تمایلی به نامزدی ندارم».

همین توییت کوتاه این عضو کهنهکار شــورا، موجی از گمانهزنیها را درباره ریاســت احتمالی محســن هاشمی که بیشــترین رأی تاریخ شــورای شــهر را در انتخابات اردیبهشت گذشته به دســت آورد، در پی داشــت. تا پیش از روز گذشــته هیچ اظهارنظر رسمی یا تلویحی دراینباره از ســوی کسی از اعضا منتشر نشــده بود؛ اما در همین روز حســن خلیلآبادی یکی از منتخبان شــورای پنجم در مصاحبهای با مهر گفت: «هیئترئیســه شورای شهر پنجم در جلسه آینده منتخبان بررسی میشود. به نظر میآید با انصراف احمد مسجدجامعی شانس محسن هاشمی برای ریاست شورا بیشتر شده است. گزینههای رئیس شــورای شهر احتمالا در جلسه چهارشــنبه بررسی شود و هنوز هیچ بحثی در جلسات منتخبان درباره رئیس شورا نشده است».

زهرا نژادبهرام، از اعضای منتخب شورای شهر پنجم، هم دراینباره در گفتوگویی با «شرق» میگوید: «تاکنون هیچ حرفی درباره ریاست شــورای شهر بین اعضای منتخب مطرح نشــده است؛ ولی اولین گام را دراینباره آقای مســجدجامعی با اعام انصراف خودش از نامزدی این سمت برداشــت. طبق برنامه قرار است در جلسه روز چهارشنبه دراینبــاره بحث و گفتوگــو و تبادلنظــر کنیم. هنــوز نظر خاصی دراینباره وجود ندارد و باید ببینیم شــرایط به چه ســمت و ســویی میرود».

علــی اعطا، دیگر عضو منتخب شــورای پنجم، هــم دراینباره در پاســخ به پرســش «شــرق» اینطور توضیح میدهد: «در جلســات منتخبان شورای پنجم هنوز بحث خاصی درباره رئیس شورا و ترکیب هیئترئیسه انجام نشده است؛ اما به گمان من در انتخاب رئیس شورا باید چند نکته ماک عمل باشــد. اولا تواناییهای فردی رئیس شــورا باید در ســطح بالایی باشــد؛ مثا توان برقراری ارتباط مثبت و سازنده با دســتگاههای مختلف دولتی و بخشهای مختلف حاکمیت مسئله بسیار مهمی است. دوم اینکه تسلط رئیس شورا بر ساختار شهرداری و مناسبات حاکم بر آن بســیار ضروری است. سوم اینکه رئیس شورا باید توانایی تشکیاتی و قدرت سازماندهی بالایی داشته باشد تا شورا به بهترین شــکل اداره شود و خروجی مناسبتری داشته باشد و نکته چهارم که نکته بســیار مهمی هم هست، این است که تصور میکنم در انتخاب رئیس شــورا باید به مطالبات اجتماعی شهروندان تهران، ری و تجریش توجه جدی داشــت. گمان میکنم اگر این چند معیار را در انتخابمان لحاظ کنیم، انشاءالله انتخاب خوبی خواهیم داشت.»

در آخریــن روز هفته گذشــته اعضای شــورای جدیــد بعد از چند روز از معرفی و انتخاب گزینههای شــهرداری و شــنیدن و محکزدن برنامههای آنها برای مدیریت شــهر تهران گزینه نهایی شــهرداری را انتخــاب و نهایی کردند. اگرچه برای رســمیتدادن به این انتخاب – محمدعلی نجفی - باید تا روز اول شــهریور و اولین جلســه رســمی شــورای جدید صبر کرد؛ اما تا اینجای کار اعضای شــورا تکلیف یکی از مهمتریــن تصمیمهــای خود برای شــهر را اتخاذ کردنــد. دومین تصمیم مهم بیتردید انتخاب رئیس شورای شهر است. حال باید دید در جلســهای که آخر این هفته برگزار میشــود، اعضای شورا به چه گزینهای برای نشست بر صندلی سبز ریاست شورا رأی خواهند داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.