خداحافظی با مرد چندفرهنگی

Shargh - - جامعه -

گروه علم: پروفسور «لطفعلی عسگرزاده» مشهور به پروفســور «لطفــیزاده» یا بــه اختصــار «زاده»، بنیانگذار و پدر «منطق فازی»، درگذشــت. پروفسور «لطفیزاده» که با درجه اســتادتمامی در دانشــگاه برکلی، بازنشســته شــده بــود، اصالتا ایرانــی بود و تحصیات عالی خود را از دانشــکده فنی دانشــگاه تهــران آغاز کــرد و در ســال ۱۳۲۱ از این دانشــگاه فارغالتحصیل شــد. او سپس به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاههای این کشور، دورههای کارشناسیارشد و دکترا را گذرانــد و در همانجا به تدریس و تحقیق پرداخــت. وی پنجشــنبه گذشــته )۱۹ مــرداد( و در ۹4 سالگی در زادگاهش درگذشت.

دوران زندگــی: «لطفعلی عســگرزاده» مشــهور به «لطفــیزاده» یــا «لطفــی ع. زاده» ۱۵ بهمن ۱۲۹۹ خورشــیدی )چهار فوریه ۱۹۲۱ میــادی( در بادکوبه )یا باکــو( در آذربایجان شــوروی متولد شــد. پدر او روزنامهنگار ایرانی اهل اردبیل و مادرش پزشک روس بود. «لطفیزاده» تحصیات ابتدایی خود را در شــهر باکو و به زبان روسی آغاز کرد. والدین «لطفیزاده»، در پی قحطی و کمبود دوران استالین، باکو را ترک کرده و به ایران و شهر تهران مهاجرت کردند. او در این زمان ۱۰ ساله بود.

دوران تحصیل: «لطفیزاده» تحصیات متوســطه را در کالج البرز )دبیرســتان البرز فعلی( به پایان رساند و با کســب رتبه دوم در کنکور سراسری در رشته برق و الکترونیک دانشــگاه تهران پذیرفته شد و با مدرک لیسانس از آن دانشگاه فارغالتحصیل شد. وی سپس دوره فوقلیســانس مهندســی برق را در انســتیتوی تکنولوژی ماساچوســت MIT() آمریکا شــروع کرد و درنهایت در ســال ۱۳۲۷، مــدرک دکترای خود را از دانشگاه کلمبیا دریافت کرد.

دوران تحقیق و پژوهش: او در سال ۱۳۲۷ در دانشگاه کلمبیا، تحقیقات خود را در زمینه نظریه سیســتمها آغاز کرد و سپس در ســال ۱۳۳4 بهعنوان پژوهشگر به مرکز پژوهشهای پیشرفته «پرینستون» دعوت شد. پروفسور «لطفیزاده» در ســال ۱۳۳۵ کار تماموقت خود را با سمت اســتادی در دانشکده مهندسی برق دانشــگاه «برکلــی» آغاز کرد و در فاصله ســالهای ۱۳۶4-۱۳4۱ ریاســت این دانشکده را برعهده داشت. تا سال ۱۳4۳ تحقیقات پروفسور «لطفیزاده» عموما در زمینــه تئوری سیســتمها و تجزیه و تحلیل تئوری تصمیمــات بود. در آن ســال، وی تئوری منطق فازی را پایهگذاری کرد و ســپس در زمینــه کاربردهای این تئوری در هوش مصنوعی، زبانشناسی، منطق، تئوری تصمیمگیری، تئوری کنترل و شــبکههای اعصاب به تحقیقات گستردهای پرداخت.

افتخارات: پروفســور «لطفیزاده» بهعنوان بنیانگذار و مبتکر «منطق فازی» شــهرت جهانــی دارد. او که در جهــان علم به پروفســور «زاده» معروف اســت، در یک مقاله علمی کاســیک که در ســال ۱۳4۳ به چاپ رســید، مفهوم مجموعه فــازی را که مبتنیبر تئوری تجزیه و تحلیل سیســتمهای پیچیده است، بر اساس زبان طبیعی معرفی کرد )واژه فازی به معنای غیردقیق، ناواضح و مبهم است(.

جوایز: وی موفق به دریافت ۹ مدال علمی شــد که پنج مدال به مناسبتهای گوناگون ازسوي انستیتوی مهندسی برق و الکترونیک آمریکا و چهار مدال دیگر ازسوي انســتیتو مهندســی مکانیک آمریکا، انجمن علوم مهندسی آمریکا، آکادمی علوم جمهوری چک و انجمن بینالمللی سیستمهای هوشمند به او اهدا شده اســت. «لطفیزاده» همچنین موفق به دریافت ۱4 جایزه علمی شد که از آن جمله میتوان به جایزه اهدایی بنیاد معروف هوندای ژاپن اشاره کرد. پروفسور «لطفــیزاده»، عضــو هیئت مشــورتی مرکــز فازی آلمان، عضو هیئت مشــورتی مرکــز تحقیقات فازی دانشگاه تگزاس، عضو کمیته مشورتی مرکز آموزش و تحقیقــات سیســتمهای فازی و هــوش مصنوعی رومانی، عضو هیئت مشــورتی مؤسســه بینالمللی مطالعــات سیســتمها و عضو هیئتمدیــره انجمن بینالمللی شبکههای اعصاب بوده است.

دوران بازنشســتگی: پروفســور «لطفیزاده» بهطور رســمی از ســال ۱۹۹۱ بازنشســته شــد. وی مقیــم سانفرانسیســکو بود. پروفسور «لطفیزاده» در هنگام فراغت، به ســرگرمیهای مختلفی مشغول میشد. یکی از سرگرمیهای محبوبش عکاسی بود. او عاشق عکاســی بود و شــخصیتهای معروفــی همچون رؤســایجمهور آمریــکا، «ترومــن» و «نیکســون»، مقابل دوربین او نشســتهاند. سرگرمی دیگر پروفسور «لطفیزاده» «های- فای» اســت. او در اتاق نشیمن خــود ۲۸ بلندگوی حســاس تعبیه کرده بــود تا به موسیقی کاسیک با کیفیت بالا گوش کند.

تقدیر در دانشــگاه تهران: دانشــگاه تهــران نیز در اســفند ســال ۱۳۹4 به پاس خدمــات علمی پروفســور «لطفــیزاده»، به ایــن دانشآموخته پیشــین خود دکترای افتخاری اعطا و از سردیس وی رونمایی کرد. وی به دلیل کهولت سن در این مراسم حضور نداشت.

انسانی چندفرهنگی: رسانههای جمهوری آذربایجان در خبری که بهنقل از پســر دکتر «لطفیزاده» منتشر کردهاند، مدعی شــدند که وی خواهان دفن در شهر محل تولد خود )باکــو در جمهوری آذربایجان( بوده اســت. باید دانست که خود پروفســور «لطفیزاده» ناسیونالیســم را رد میکرد. او میگفت: «مسئله این نیســت که من آمریکایی، روس، ایرانــی، آذربایجانی یا هر چیز دیگری هســتم، همه این فرهنگها به من شکل دادهاند و من با همه آنها کاما راحتم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.