مشکل قلبی ندارم

Shargh - - جامعه -

شرق: محمدعلی نجفی که چند روز پیش با نظر اعضای منتخب شورای شــهر پنجم تهران به عنوان گزینه شــهرداری برگزیده شــده، در اولین گفتوگوی خــود پس از انتخــاب با بیان اینکه بودجه ســال ۹۶ شــهرداری ۱۷هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان است، گفت: در سال ۹۵ بودجه شــهرداری تهران حدود ۱۹هزارو ۵۰۰ میلیــارد تومان بود اما با توجه به بودجه ســال ۹۶ شاهد کاهش ۱۰درصدی بودجه هستیم که نشان میدهد در سال ۹۶ مشکل مالی خواهیم داشت. این در حالی است که هیچ اطمینانی وجود ندارد که این ۱۷هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان محقق شود چون به دلیل مصوبه مجلس یکی از ردیفهای درآمدی شهرداری که همان مالیات بر ارزشافزوده نیز هست، کم شده و بودجه شهرداری به دلیل این مصوبه دو هزار میلیارد تومان کمتر میشود و به نظر میرسد سال پرمشکلی را خواهیم داشت؛ البته از سوی دیگر نمیتوانیم شهر را کمتــر از این رقم یعنی ۱۷هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان اداره کنیم.

وی بــا بیان اینکه باید به ســراغ ایجاد درآمدهای جدید و همچنین مدیریــت هزینهها برویم، گفت: در شــهرداری تهران با کاهــش هزینهها میتوان همین خدمــات را ارائــه کرد، از ســوی دیگر بایــد به دنبال پیداکردن راههــای درآمد پایــدار و مدیریت هزینهها باشــیم. پس چــارهای نداریم جز آنکــه درآمدهای جدیدی را برای شهرداری ایجاد کنیم یا مدیریت هزینه داشته باشیم. همچنین میتوانیم با هزینه کمتر همان خدمات را به شهروندان ارائه دهیم.

نجفی در پاســخ به این پرســش که آیــا بیماری قلبی شــما بهبود پیدا کرده است، گفت: ممنونم که نگران ســامتی من هســتید و باید اعــام کنم که در سال ۹۲ به دلیل مشــکل قلبی به بیمارستان رفتم و در قلبم «اســتنت» قرار دادند و پزشک معالج همان موقع اعام کرد که تا یک ســال خطر تشدید بیماری وجود دارد اما سهســالونیم از آن ماجرا گذشته و من مســئولان اجرائی و قانونگذار زیادی میشناسم که چهار، پنج استنت در قلب دارند اما بهراحتی فعالیت میکنند البته هیچکس از فردای خود مطمئن نیست.

وی در ادامه درخصوص شــفافیت در شهرداری آینــده اظهار کرد: یکــی از راهبردهــای من موضوع مشــارکت شــهروندان در اداره شــهر اســت چراکه شــهرداری با تمام نیروهایش نمیتواند همه مسائل شــهر را حل کند و باید مردم نســبت به شهرداری و شهرشان حساس باشند و احساس مسئولیت کنند. از سوی دیگر برای جلب مشارکت مردم نیازمند اعتماد و شفافسازی هستیم که ما برای جلب اعتماد مردم همه اقدامات خود را شفاف انجام خواهیم داد.

نجفی با بیان اینکه از طریق سیســتم هوشــمند به مردم اطــاع میدهیم که چــرا، چگونه و بر چه اساســی این تصمیم را گرفتیم، گفت: به عنوان مثال تمام معامات بالای یک سقف حدودا یکونیم تا دو میلیارد تومان را روی سایت شهرداری قرار میدهیم تا مردم بدانند چه پیمانــکاری با چه رقم و هزینهای انتخاب شده است. وی با بیان اینکه واقعبین هستم و اهل دادن شعار اجرانشدني نیستم، اظهار کرد: سوابق مدیریتی من نشــان میدهد هر آنچه را بیان میکنم محقق میکنم اما برخی مشــکات با زدن یک دکمه حل نمیشــود بلکه باید چندین سال برای بهبود آن تاش کرد که امیدوارم در چهار سال آینده برنامههایم محقــق شــود. وی بــا بیــان اینکه اصاح ســاختار شــهرداری و چابکســازی یکی دیگــر از برنامههای آتی شهرداری تهران اســت، گفت: واقعا لازم نیست بسیاری از کارها به وســیله شهرداری انجام شود. به عنوان مثال شــهرداری فروشــگاه کتاب یا تشکیات وسیع انتشار کتاب دارد درحالیکه بسیاری از ناشران و فروشندگان ناراحت هستند چراکه با سیلی صورتشان را ســرخ میکننــد اما شــهرداری با رانــت و رایگان، خدماتی را به دیگران ارائه میکند درحالیکه ناشران رقیب باید میلیونها تومان هزینه کنند.

نجفی که در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت، با بیان اینکه سبکســازی و چابکسازی شهرداری از طریق عبور از مســئولیتهای اصلی و برونســپاری برخی وظایف انجام میشــود، اظهار کــرد: از این به بعد هر کاری که به وســیله بخش خصوصی بتواند انجام شــود و بخش خصوصی نیز داوطلب باشد تا خدمت مؤثری به شهر ارائه کند، شهرداری به آن وارد نمیشــود و برونسپاری میکند چراکه برونسپاری و ورود بخش خصوصی کارایــی را افزایش و هزینهها را کاهش میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.