اعلام جديدترين آمار مبتلايان به ايدز در کشور

Shargh - - جامعه -

ایلنا: پروین افســرکازروني، رئیــس اداره ایدز وزارت بهداشــت، درباره آخرین آمار مبتایان به ایدز اظهار کرد: تا اول فروردین ســال ۹۶، تخمین زده ميشــود ۶۶هزارو ۳۵۹ نفر در کشــور مبتا به ایدز باشــند که از میان آنها ۳4هزارو ۹4۹ نفر مبتا به ایدز شناسایي شــده که از این تعداد ۸4 درصد مرد و ۱۶ درصد زن هستند. همچنین ۵۳ درصد از این تعداد بین ۲۱ تا ۳۵ ساله هستند و از کل افراد شناسایيشده ۹هزارو 4۷۷ نفر فوت شــدهاند. او به راههــاي انتقال ویروس ایدز به افراد شناسایيشــده تا اول فروردین سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: ۶۶.۳ درصد از این افراد بر اثر استفاده از سرنگ مشترک و از طریق اعتیاد تزریقي مبتا شدهاند. همچنیــن ۱۹.۳ درصد از طریق رابطه جنســي، ۱.۵ درصــد از طریق مادر به کودک و هفتدهم درصد بر اثر خون و فراوردههاي خوني مبتا شــدهاند که البته راه انتقال از طریق فراوردههاي خوني در ســالهاي اخیر به شــدت کاهش یافته اســت. وي با اشاره به آمارهاي مبتایان به ایدز در ماههاي ابتدایي سال ۹۶ خاطرنشان کرد: مبتایان از ابتداي سال جاري تاکنون شــامل ۳۰ درصــد زن و ۷۰ درصد مرد هســتند. ۳۹ درصد از این افــراد از طریق اعتیاد تزریقي، 4۱ درصد از طریق رابطه جنســي و سه درصد از طریق مادر به کودک مبتا شدهاند. همچنین۲۶هزارو ۶۹۹ نفر افراد زنده مبتا به ایدز شناســایي شدهاند. در حقیقت ۳4 درصد مبتایان شناسایي شدهاند و بیش از ۶۰ درصد افراد مبتا به ایدز هنوز از بیماريشان اطاعي ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.