هیچ خللی به انتخابات ما وارد نیست

Shargh - - ورزش -

جنجال و کشــمکش بر ســر برکناری مهدی هاشــمی از فدراسیون تیراندازی همچنان ادامه دارد؛ کسی که سال 9۳ برای دومین دوره پیاپی بر مسند ریاست این فدراسیون نشست، اما با پیگیریهای مخالفانش، دو ســال بعد به دلیل دوشغلهبودن از کار برکنار شد. با ابطال این انتخابات از ســوی دیوان عدالت اداری، انتخابات مجدد فدراسیون تیراندازی ۲۰ تیر برگزار شــد و علی دادگر به ریاســت رســید. امــا دو روز پیش از این انتخابات، دیوان عدالــت اداری در اقدامی عجیب در نامهای صریحا به وزارت ورزش اعلام کرد که حق ورود در انتخابات تیراندازی در سال 9۳ را نداشته و حکمی که دراینباره داده، فاقد اعتبار است. به زبان سادهتر رأیی را که درباره رفتن مهدی هاشمی از فدراسیون داده بود باطل کرد.

ایــن در حالی بود که دیوان با توجه به قانون ســازمان بازرســی کل کشــور مبنیبر حضورنیافتن دوشــغلهها در سمتهای دولتی و حضور همزمان مهدی هاشــمی در مجلس بهعنوان نماینده، از افراد دوشغله به حساب میآمد و این انتخابات را ابطال کرد.

با انتخاب دادگر بهعنوان رئیس فدراســیون، دوبــاره این موضوع از ســوی دیوان عدالت مطرح شــد که انتخابات ۲۰ تیر ســال جاری فاقد وجاهــت اســت و باید باطل شــود؛ اما وزارت ورزش مدعی اســت که انتخابات فدراسیون باطل نخواهد شد و دادگر به کارش ادامه میدهد. بخــش حقوقی وزارتخانه کار را دنبال میکند تا پاســخ لازم را به دیوان عدالت اداری بدهد. وزارتخانه تا روشنشــدن موضوع با دادگر بهعنوان رئیس فدراسیون ادامه خواهد داد.

دادگر دیروز در نشستی خبری که با اصحاب رسانه داشت، دراینباره گفت: «همانطور که مسئولان وزارت ورزش و جوانان صحت انتخابات را اعلام کردنــد هیچ خللی از نظر قانون به انتخابات ما وارد نیســت و نخواهــد بود. اگــر در آینده در مورد انتخابات اخیر رأیی صادر شــود در چارچــوب قانون به آن عمل میکنیم. ما هیچگونه دشــمنی با کســی نداریــم و از وجود کســانی که داخل و خــارج گود تیراندازی هســتند اســتفاده میکنیم. هاشمی زحمات زیادی در ســالهای اخیر کشیده و کسی نمیتواند منکر این قضیه شــود. ایشان کرسی بینالمللی دارند و اعتقاد شخصی من است که این کرسی متعلق به فدراسیون یا ما نیست؛ متعلق به ایران است و باید حفظ شود.»

فدراســیون جهانی تیراندازی نیز بعد از این اتفاقات نام ســیدمهدی هاشــمی را بهعنوان رئیس فدراســیون تیراندازی جمهوری اســلامی ایــران حذف کرده بود، اما چند روز پیش دوباره نام او را بهعنوان رئیس فدراسیون تیراندازی ایران در سایت رسمی خود ثبت کرده است. تسنیم در تاریخ 1۸ مردادماه به صورت مستند این موضوع را منتشر کرد.

دادگر در پاســخ به این ســؤال که آیا صحت دارد فدراسیون جهانی تیراندازی هنوز هاشــمی را رئیس فدراســیون ایران میداند؟ افزود: «تا جایی که مــن اطلاع دارم یکــی از خبرگزاریها ایمیلی به فدراســیون جهانی زده و پاســخ گرفته بودند که ما در مسائل داخلی کشورها ورود نمیکنیم. مشــکلات داخلی آنها باید در داخل کشورشان حل شود. من هم معتقدم که باید این مشکل در داخل فدراسیون در چارچوب قوانین داخلی ایران و وزارت ورزش حل شود.»

مهدی هاشــمی در حالی پیگیر برکناریاش از فدراســیون تیراندازی اســت که معتقد اســت هیچ تخلفی درباره برگزاری انتخابات ریاســت دوباره او در این فدراسیون و موضوع دوشغلهبودنش رخ نداده است.

او کــه همــواره از چهرههای سیاســی اصولگرا به حســاب میآید، معتقد اســت که دولت در این موضوع دخالت کرده اســت؛ موضوعی که نهادهای بینالمللی ورزشــی به آن حساسیت دارند و خلاف منشور و اساســنامههای فدراســیونهای ورزشی است. هاشــمی چندی پیش به تســنیم گفت: «نه مشــکل آییننامه و قانون و بند و تبصره بوده و نه چیزی دیگر. مشــکل سیاســی اســت و آنها تحمل حضور کسانی را که تفکر سیاسی مخالف خودشان دارند، ندارند. اگر این را رسما اعلام کنند من هم بحثی ندارم. بهتر اســت راحت بگویند که تحمل حضور شما را نداریــم و کاری هم به حکم دیوان و ... نداریم و هرجا حکم به نفعمان باشد عمل میکنیم و هرجا به نفع ما نباشد عمل نمیکنیم.»

بااینحال در شرایطی که دیوان عدالت اداری ضربالاجل یکهفتهای درباره رأی دوبارهاش به وزارت ورزش داده، محمدرضا داورزنی، معاون قهرمانــی و حرفــهای وزارت ورزش و جوانــان، در آخرین اظهارنظرش اعــلام کرده که هرطور بخواهند دراینباره رفتار میکنند: «ما از هر مدلی بخواهیــم پیش میرویم. هماکنــون نیز بخش حقوقــی وزارتخانه کار را دنبــال میکند تا پاســخ لازم را به دیوان بدهد. در این شــرایط دیوان مجاب میشــود که بحث وضعیــت کنونی به قوت خــودش بماند، در غیراینصورت دو اتفاق میتواند رخ بدهــد؛ یکی اینکه وزیر از اختیارات قانونی خود استفاده کند، دوم مجمع فوقالعاده تشکیل شود و دراینباره تصمیــم بگیرد. اتفاقی که رخ داده، این اســت که دیــوان عدالت اداری در دو ســال آرای متفاوت و متناقضی را صادر کــرده که این موضوع در روند اجرائی امور فدراسیونها خلل ایجاد میکند و طبیعی است که رأی صادرشده اخیر از سوی دیوان قابلیت اجرائی نداشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.