کرهایها: تیم ملی ایران را حذف کنید

Shargh - - ورزش -

یک ســایت کرهای ابراز امیدواری کــرد فیفا تیم ملــی ایران را به خاطر آنچــه دخالت دولت در امور فدراســیون و تیــم ملی خوانــده شــده، تعلیق کند تــا بر این اســاس کــره بتواند بهعنوان تیم نخســت بــه جام جهانی بــرود. به گزارش ایســنا و بهنقل از hankookilbo، بعد از اینکــه با اعلام معاون وزارت ورزش و جوانــان، احســان حاجصفــی و مســعود شــجاعی از حضور در تیم ملی فوتبال ایران محروم شــدند، این موضوع بازتاب گستردهای در رسانههای مختلف خبری داشته است. یک سایت کرهای با اشاره به این موضوع، نوشــت: «دولتیهــا در فوتبال ایران دخالــت کردهاند و این میتواند سرنوشــت انتخابی جام جهانــی را تغییر دهد. بعــد از اینکه دو بازیکن ایرانی شــاغل در لیگ یونان و در باشــگاه پانیونیوس برابر مکابی تلآویو بازی کردند، ســران ورزش ایران بهشــدت به ایــن موضوع واکنش نشــان دادند و در نهایت شــاهد محرومیت این دو بازیکن از حضور در تیم ملی فوتبال بودیم. ایــن خبر خوبی برای فوتبال کرهجنوبی اســت تا بهراحتی بتوانــد نهمین صعود پیاپی به جام جهانی را تجربه کند. بههرحال دو تیم ایــران و کره باید چندیدیگر بــه مصاف هم بروند و غیبت حاجصفی و شجاعی که دو بازیکن سابق ایران محسوب میشوند، به ســود کره است. اکنون سؤال اصلی به رعایت اساســنامه فیفا برمیگردد که کاملا و صراحتــا هرگونه دخالت سیاســت و مذهب را در فوتبال ممنوع کرده و به همین خاطر بود که فیفا در مــاه آوریل فوتبال کویت را به دلیل دخالت دولت در امور خــود به حالت تعلیق درآورد و به همین خاطر کویت در انتخابی جام جهانی حاضر نبود و به همین دلیل کرهجنوبی توانست بدون بازی برابر کویت ۳ بر صفر برنده شود؛ دیداری که در دور دوم انتخابی جام جهانی بود. اکنون در موضــوع ایران دخالت واضح سیاســت در امور فدراسیون دیده میشــود و انتظار میرود جریمهای بهمراتب سنگینتر از آن چیزی که برای کویت در نظر گرفته شده است، فیفا برای ایران در نظر بگیرد. انتظار میرود فیفا بهزودی رأی خود را درباره این موضوع و قبل از پایان انتخابی جام جهانی در قاره آسیا اعلام کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.