زیدان: رونالدو آماده بازی در الکلاسیکو است

Shargh - - ورزش -

ســرمربی کهکشــانیها با اعلام آمادگی ســتاره پرتغالیاش برای بازی برابر آبیواناریها، اعتراف کرد که دوست داشت تکلیف سوپرجام اسپانیا در یک بازی مشخص میشد. زینالدین زیدان در کنفرانس خبری پیش از دیدار رفت سوپرجام اسپانیا که بامداد دوشنبه در ورزشگاه نیوکمپ برگزار میشود، به خبرنگاران از آمادگی کریستیانو رونالدو برای حضور در این بازی خبر داد و گفت که دوست داشت سوپرجام اسپانیا بهجای دو بازی رفتوبرگشــت، تکبازی بود. زیــدان درباره تفاوت این بازی با دیگر الکلاسیکوها گفت: تفاوت این الکلاسیکو این است که ما باید دو بازی انجام دهیم، نــه هیچچیز دیگر. باید دو بازی انجام دهیم تا جام را ببریم. من دوست داشــتم که سوپرجام تکبازی بود. زیزو ادامه داد: وضعیت همه بازیکنان ما خوب است. مصدوم نداریم و از نظر فیزیکی در شــرایطی ایدهآل قــرار داریم. همه بازیکنان مــا میخواهند بازی کنند و این خیلی خوب اســت، اما ما مجبوریم که از میان بازیکنانمان 11 نفر را انتخاب کنیم. کریستیانو هم آماده است. وضعیت او بسیار خوب است. او تعطیلاتش را سپری کرده و پنجروزی است که به ما ملحق شده، اما در این مدت تمرینات فراوانی انجام داده و برای بازی در کنار ســایر بازیکنان آماده است. سرمربی فرانسوی کهکشــانیها دربــاره تأثیر خروج نیمــار بر عملکرد بارســلونا هم تأکید کرد: نمیدانم رفتن او چه تأثیري میگذارد، اما هرکدام از بازیکنان که بازی کنند کارشان را خوب انجام خواهنــد داد، بااینحال هیچکدام آنها نمیتوانند کاری را که نیمار برای بارســا انجام میداد انجام دهند، چون نیمار، نیمار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.