در رقابتهای جهانی مکزیک رکوردشکنی میکنم

Shargh - - ورزش -

قویتریــن پارالمپین جهانبودن و کســب عناوین قهرمانــی در رشــته پاورلیفتینگ نتوانســته رضایت سیامند رحمان را بههمراه داشته باشد؛ برعکس، این وزنهبردار ایرانی میخواهــد در رقابتهای قهرمانی جهان مکزیکوســیتی ۲۰1۷، تاریخسازی کند. سیامند رحمان در رقابتهای جهانی در دسته 1۰۷+ کیلوگرم به میدان خواهد رفت و با حریفانی چون «آمر مسعد » از مصــر و «جمیــل الشــبلی » از اردن رقابت خواهد کرد. ســیامند در گفتوگو با سایت کمیته بینالمللی پارالمپیک درخصوص این رقابتها اظهار کرد: هدف اصلی من این اســت که مدال طلا را ببرم و به لطف خدا بار دیگــر بتوانم رکورد جهان را بهبود بخشــم. هدف مــن بالابردن پرچم عزیز کشــورم اســت. اگر رحمان در بهترین شــرایط خود باشد، کسی نمیتواند او را شکســت دهد. وی در بازیهای پارالمپیک ۲۰1۶ ریو موفق شــد وزنه ۳1۰ کیلوگرمی را روی سینه ببرد و دومیــن مدال طلای پیاپی خود را به گردن آویزد. در خصوص قدرت رحمان همین بس که مسعد مصری با ۲۳5 کیلوگرم موفق به کســب مدال نقره در همان رقابتها شد. رحمان بر این باور بود که میتواند وزنه بالای ۳۰۰ کیلوگرم را مهار کند و به آن به چشــم یک نتیجه ممکن مینگریست و نه یک احتمال. او گفت: «احساس خوبی داشــتم. حقیقت این است که همه منتظر رکوردشــکنی من در آن مسابقات بودند و من ســخت تمرین کرده بودم تا بتوانــم به قولی که داده بودم عمل کنم. خیلی خوشــحال و راضی هستم که توانســتم پرچم کشــورم را در چنین رقابت مهمی به اهتزاز درآورم و مردم کشورم را شاد کنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.