واکنش سخنگوی فیفا به محرومیت شجاعی و حاجصفی از تیم ملی

Shargh - - ورزش -

ســخنگوی فیفا با اشاره به بررسی محرومیت دو بازیکن ایرانی اعلام کرد که فدراســیون فوتبال ایران باید درباره این محرومیــت توضیح دهد. به گزارش رویترز، محرومیت دو بازیکن ایرانی از تیم ملی فوتبال بازتابهای زیادی داشته است. یکی از سخنگوهای فیفا در رابطه با همیــن موضوع با خبرگزاری رویترز بــه صحبت پرداخــت و درباره اظهارات مســئولان وزارت ورزش و جوانــان ایــران دربــاره مســعود شــجاعی و احســان حاجصفی گفت: ما موضوع را به دقت بررسی میکنیم و از فدراسیون فوتبال ایران خواســتهایم درباره این موضوع به ما توضیح دهد. درحالحاضر هیــچ اظهارنظری نمیخواهیم انجام دهیم و منتظر پاسخ فدراسیون فوتبال ایران خواهیم ماند. در اساســنامه فیفا هرگونــه دخالت دولتی در امور فدراسیونها ممنوع اعلام شده و درصورتیکه چنین اموری مشاهده شود، تمهیداتی در نظر گرفته شــده اســت. ایران اکنون توانســته جواز حضور در جــام جهانی را به دســت آورد ولی اگر ثابت شــود که دخالت دولت در امور فدراســیون فوتبال صورت گرفته، باشگاهها و تیمهای ملی ایران حق شرکت در رقابتهای بینالمللی را نخواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.