رقابت شانه به شانه بیرانوند و رحمتی در دروازه سرخابیها

Shargh - - ورزش -

هر دو تیم استقلال و پرسپولیس در حالی در هفته ســوم رقبای خود را مغلوب کردند که دروازه آنها روی حریفان بسته ماند. به گزارش مهر، درحالیکه شاگردان برانکو ســومین پیروزی فصل خود را به دست آوردند، منصوریان و تیمش برای اولینبار در طول فصل پیروز شــدند تا سرخابیها در هفته ســوم حریفان خود را از پیشرو برداشته باشند. استقلال و پرسپولیس در حالی بازیهای خود را ســپری میکنند که به نظر میرســد نقاط قوت این دو تیم در ســاختار دفاعی و بهخصوص در درون دروازه این تیمها باشــد. درحالحاضر دو تیم استقلال و پرسپولیس با تنها یک گل در پایان هفته سوم بهترین خطوط دفاعی لیگ را در اختیار دارند تا بیرانوند و رحمتــی به صورت همزمان بهتریــن دروازهبانهای لیگ باشــند. البته باید در این مقال رحمتی را یک گام جلوتر از بیرانوند دانســت چراکه دروازهبان آبیها تنها گلی که تاکنون دریافت کرده از روی نقطه پنالتی بوده و هیچ گلی در جریان بازیها نخورده است. پرسپولیس در هفتــه ســوم لیگ برتر بــا نتیجه ۳ بــر صفر نفت تهران را مغلوب کرد و آبیپوشــان نیز با یک گل از سد تراکتورسازی تبریز گذشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.