دیدار دوستانه ایران و روسیه در ۱۸ مهر قطعی شد

Shargh - - ورزش -

دو تیم ملی ایران و روسیه 1۸ مهرماه در دیداری دوستانه برابر هم به میدان خواهند رفت. به گزارش ایســنا و بهنقل از تاس، فدراســیون فوتبال روســیه اعلام کرد این تیم روز 1۸ مهرماه در دیداری دوستانه در کشــور روســیه به مصاف تیم ملی ایران خواهد رفت. این خبر را یکی از مســئولان ارشــد فدراسیون فوتبال روسیه اعلام و در تأیید آن عنوان کرد که تمام توافقات صورت گرفته اســت و این دیــدار در تاریخ مذکــور قطعا برگزار خواهد شــد. محل برگزاری این دیدار هنوز مشخص نشده و فدراسیون فوتبال روسیه گزینههایی را در اختیار ایران قرار داده است تا بتواند نظر نهایی ایــران را برای مکان این دیدار دوســتانه تعیین کند. تیم ملی روســیه در آخرین ردهبندی فیفا در رده ۶۲ قــرار گرفت. تیم ملی ایران نیز توانســته صعــودش را به جــام جهانــی قطعی کنــد و این دیدار یکی از دیدارهای دوســتانه شاگردان کارلوس کیروش قبل از جام جهانی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.