یك قدم تا تصویب رح دست كاطهدرشوركا يك مرجشنابهزماجلستا سمتحكومان مواد مخدر

Shargh - - سیاست -

شــرق: سهشــنبه هفته پیــش «طرح الحــاق یک مــاده به قانون مبارزه با مواد مخدر» در دســتور کار مجلس قرار داشــت؛ طرحي که در صورت تصویب و تبدیلشــدن آن به قانون، مجازات اعدام مربوط به جرائــم مواد مخدري کاهش ميیابــد؛ اما این طرح بــه دلیل ایراداتي که مجلس به آن وارد کرد، با رأي نمایندگان به کمیســیون قضائي برگشت خورد تا در جلسه صبح چهارشــنبه کمیسیون قضائي مجلس بار دیگر بررسي شود. دراینباره «الهیار ملکشاهي»، رئیــس کمیســیون قضائي، بــه «شــرق» ميگوید: «چهارشنبه صبح جلســهاي براي بررسي این طرح برگزار شد و با رفع ایرادات و رأي کمیسیون این طرح تصویب و به صحن مجلــس رفت». به گفته او این طرح به عنوان دســتور کار امروز مجلس در جلسه علني مطرح خواهد شد.

افراد بيشتري مشمول تخفيف مجازات ميشوند

ایراداتي که روز سهشــنبه در صحن مجلس به این طرح گرفته شــد بود، دو مورد بودند؛ تبصره یک طرح دربــاره مجازات حمل و نگهداري مواد مخدر بــراي محکومان فعلي و عطفبهماسبقشــده، دو وزن متفــاوت را مطرح کرده بــود. ایراد بعدي هم دربــاره تبصره 5 بــود. تبصره 5 مربــوط به «قطع رابطه قاچاقچیان مــواد مخدر با مصرفکنندگان تا مدت دو ســال پس از لازمالاجراشــدن این قانون» بــود که نظر مجلــس حذف آن و مطرحشــدن در قالب یک طرح جداگانه بود. حالا رئیس کمیســیون قضائي مجلــس درباره ایــن ایرادات به «شــرق» گفــت که «آنچه بــه عنوان ایراد مطرح شــده بود، در جلسه کمیســیون برطرف کردیم». او در توضیح رفع ایــرادات تبصره یک ميگویــد: «البته از نظر ما ایرادي نبود؛ ولي نظر مجلــس را مراعات کردیم.» بهاینترتیب براي مجازات حمــل و نگهداري مواد مخدر براي محکومان فعلي و عطفبهماسبقشده، یک وزن مطرح خواهد شد. «علي لاریجاني» رئیس مجلس در جریان جلسه سهشنبه گذشته، گفته بود: «مثلا در بند پ گفته اگر کســي بیش از ٥0 کیلوگرم مواد داشــته باشــد، فلان مجازات باشــد... . براي محکومان فعلي گفتیــد ٥0 کیلو مواد و محکومان قبلــي را گفتید صد کیلو. تبصــره یک، خلاف قانون اساسي اســت؛ چون براي افراد دو جور محکومیت ميگــذارد. شــما الان یــک اوزاني گذاشــتید براي محکومیــت، بعد گفتیــد افرادي کــه قبلا محکوم شــدهاند، اوزانش دو برابر اســت. این حتما خلاف و اشتباه است». رئیس کمیســیون قضائي مجلس در پاســخ به اینکه دراینباره کــدام وزن در تبصره گنجانده شــده، وزن پایینتــر را اعلام ميکند؛ یعني 50 کیلوگــرم. پیشازایــن حجتالاســلام «حســن نوروزي»، ســخنگوي کمیسیون قضائي، با توجه به عطفبهماسبقشــدن این طرح، تعــداد افرادي را که مشــمول تخفیف مجازات خواهند شد، بین پنج تا شــش هزار نفر اعلام کرده بــود؛ اما الان به گفته «ملکشاهي» با رفع ایراد مجلس نسبت به تبصره یــک این طرح، افرادي بیشــتري مشــمول تخفیف مجازات خواهند شد؛ البته او درباره تعداد دقیق این افراد اظهار بياطلاعي کرد.

حذف تبصره 5

رئیس کمیســیون قضائي همچنین درباره تبصره 5 گفت که «بنا بــه نظر مجلس این تبصره را حذف کردیــم». این طرح که در دســتور کار امروز مجلس قرار دارد، اگر به تصویب برســد، پس از تبدیلشدن به قانون ميتواند افرادي زیادي را از زیر حکم بیرون بیاورد.

مخالفان و موافقان طرح

امــا این طرح موافقــان و مخالفاني دارد که روز سهشــنبه در نطقهایشان نظرشــان را بیان کردند. یکــي از نطقهــاي مخالفان، مربوط بــود به «علي مؤیدي»، قائممقام ســتاد مبارزه با مــواد مخدر. او در ایــن نطق از موافقت با کلیــات طرح و مخالفت بــا جزئیات طرح صحبــت کرده بــود. او گفته بود: «۹5 درصد از جمعیت جامعه ســالم و کمتر از پنج درصــد معتاد یــا قاچاقچي هســتند و در این طرح، آن ۹5درصد جمعیت ســالم دیده نشده و بیشتر به بخش قاچاقچیان توجه شــده اســت... . معتقدیم براســاس کارهاي کارشناســي صورتگرفته، اگر این طرح به تصویب برســد، سلامت و امنیت ۹5درصد دیگــر جامعه را بــه خطــر ميانــدازد. منطقه ما خشنترین شــبکههاي قاچاق مواد مخدر را در خود جاي داده است یا پیچیدهترین شبکههاي قاچاق در این منطقه هســتند». مؤیدي افزوده بود: «این طرح نهتنها نميتوانــد بخشهاي مقابلهکننــده با مواد مخدر را به نتیجه برساند؛ بلکه موانع و اشکالاتي را ایجــاد خواهد کرد. درعینحال ما با کلیات این طرح موافقیم؛ اما با جزئیات آن مخالف هستیم».

اما حجتالاســلام «حســن نوروزي»، سخنگوي کمیســیون قضائي مجلس، در موافقت با این طرح بهشــدت از آن دفاع کرد و گفت کــه «آقاي مؤیدي به ما گفتند براي بررســي ایــن طرح وقت بدهید، ما هم 10 ماه بــه آنها وقت دادیم؛ اما یك برنامه به ما ندادند. اینها فقط بلدند بگویند ما اعدام ميکنیم! ما هم ميگوییم خب اعدام کنید؛ اما چه کسي را اعدام ميکنید؟ آقاي مؤیدي چند قاچاقچي بینالمللي را اعــدام کردید؟ آیا اعدامکــردن حمالها و بيگناهها درست است؟».

رفتوآمدهاي طرح به صحن و کميسيون قضائي

این طرح تاکنون ســه بار از دســتور کار مجلس خارج شده و دو بار هم با رأي نمایندگان به کمیسیون برگشــت خورده. تیر گذشــته، نوروزي درباره علت خارجشــدن این طرح از دســتور کار، مخالفتهاي بخشي از قوه قضائیه و همچنین وزارت کشور و ستاد مبــارزه با مواد مخدر را بیــان کرده بود. البته پس از آن با برگزاري جلســات کمیســیون، طرح به صحن مجلس آمد.

نهایتــا کلیات این طرح ۲5 تیر در صحن مجلس با رأي بالایي یعني 18۲ رأي موافق تصویب شد؛ ولي «با توجه به اینکه کمیســیون امنیت ملي و نماینده قوه قضائیه ملاحظاتــي درباره جزئیات طرح مذکور داشتند، با پیشــنهاد رئیس مجلس شوراي اسلامي مادهواحــده طرح الحاق یک ماده بــه قانون مبارزه با مواد مخدر به کمیســیون قضائي حقوقي مجلس بــراي بررســي ارجاع داده شــد که این پیشــنهاد با 135 رأي موافــق، 81 رأي مخالــف و 5 رأي ممتنع از مجموع ۲48 نماینده حاضــر مورد موافقت قرار گرفت».

نهایتا پس از ارجاع به کمیسیون، سهشنبه هفته گذشته این طرح براي بار دوم به صحن آمد و باز هم به کمیسیون ارجاع شد؛ البته ارجاع به کمیسیون این موضوع را در پي دارد که افراد بیشــتري ميتوانند از امتیاز عطفبهماسبقشدن این طرح پس از تبدیل به قانون استفاده کنند.

حالا این طرح امروز بار دیگر در دســتور کار قرار ميگیرد؛ تا شــاید «طرح الحاق یک مــاده به قانون مبارزه بــا مواد مخدر» پس از رفت و برگشــتهاي چندینباره به کمیســیون و صحن، ایــن بار تصویب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.