درباره مولوی عبدالحمید و مراسم تحلیف

Shargh - - سیاست - محمد بلوچزهی* *بخشــدار مرکزی نیکشــهر و تحلیلگر مســائل بلوچستان

برای نــگارش این یادداشــت، نخســت لازم بود موج واکنشها و همچنین ابراز احساســات نسبت به دعوتنشــدن مولوی عبدالحمید به مراسم تحلیف ریاستجمهوری دوازدهم، در شبکههای اجتماعی و فضای عمومی فروکش کند؛ سپس در فضایی توأم با آرامش، زوایای پیدا و پنهان این دعوتنکردن تحلیل شود.

بــرای پرداختن بهتر بــه حواشــی بهوجودآمده بر ســر دعوتنکردن از این شــخصیت برجسته اهل ســنت ایران و کنشگر بلوچ در مراسم تحلیف و اینکه چه کســی مســئولیت دعوت از میهمانان را بر عهده داشــته، لازم اســت ابتدا رابطه میان دولت با مولوی عبدالحمید در چهار سال گذشته بررسی شود تا بتوان پاسخی روشنتر برای چرایی این دعوتنکردن یافت و در نهایت نتیجهگیری را پس از مطالعه یادداشــت بر عهده خوانندگان قرار خواهیم داد.

با آغــاز کارزار انتخاباتــی نامزدهــای یازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری در سال ۹۲، از میان برنامههای انتخاباتی شش نامزد باقیمانده، با وجود رایزنــی گســترده نامزدهای مختلــف اصولگرا برای جلــب توجه اهل ســنت، این وعدهها و شــعارهای انتخاباتی دکتر روحانی، نامزد حمایتشــده از سوی اصلاحطلبان، بود که محل توجه و تأیید مردم بلوچ، اهل ســنت و بزرگان آن، ازجمله مولوی عبدالحمید، قرار گرفــت. گرچه در آن مقطع، خواص سیاســی و مذهبی بلوچ با محوریت مولوی عبدالحمید و برخی عناصر سیاســی کنشــگر، به صورت علنی مانند سال ۹6 به حمایــت و موضعگیری تریبونــی از این نامزد انتخابات دوره یازدهم نپرداختند و با استراتژی فعالیت چراغخاموش با تمرکز بر شبکههای اجتماعی سنتی، برای دکتر روحانی رأیآوری و مردم را ترغیب به رأی به این نامــزد اعتدالگرای نزدیک بــه اصلاحطلبان میکردند؛ اما پیروزی حســن روحانی ســبب شــد تا مولوی عبدالحمید به عنوان یک شــخصیت محوری اهل سنت و نیز مردم بلوچ، مورد تکریم و توجه دولت قرار گیرند. شــاید یکی از دلایــل عمده بیمهریها و انزوای هشتســاله در دولتهای نهــم و دهم برای خواص بلوچ و مردم این قوم را باید حمایت آشکار از نامزدهای نزدیک به جریان اصلاحات در این دو دوره انتخابات از ســوی مردم بلــوچ و مولوی عبدالحمید تحلیل کرد و حمایتنکردن علنی از نامزد انتخاباتی نزدیک به اصلاحطلبــان و اعتدالگراها در یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری را نیز در همین راستا برای کاهــش و جلوگیری از پیامدهــای این حمایت دانســت. باری؛ از همان آغاز بــه کار دولت یازدهم، با رایزنیهای انجامشــده از ســوی دولت و شــخص رئیسجمهور، برای اولین بار مجلس مجاب شــد تا حضور مولوی عبدالحمیــد را بهعنوان میهمان ویژه در مراســم تحلیف رئیسجمهور روحانــی بپذیرد و همیــن حضور خود امیدواریهایی را در پی داشــت، حساســیتهایی را نیــز موجــب شــد و توجهاتی را هم جلب کرد. باید در نظر داشــت کــه در برگزاری مراسم تحلیف ریاستجمهوری دوره یازدهم، تعداد معــدودی از نمایندگان تندروی مجلس نهم بر ســر دعوت میهمانانی که دکتــر روحانی تأکید به حضور آنها داشت، ازجمله وزیر امور خارجه بریتانیا، اختلاف نظرهایی داشتند که در نهایت این دیپلمات بریتانیایی با تهدید نمایندگانی به مراسم تحلیف دعوت نشد.

همزمــان با ایــن واقعه، نباید از نظر دور داشــت که حضور مولوی عبدالحمید نیز در مراســم تحلیف یازدهم، بســیاری از افراطیون را ناخرسند و عصبانی کرد و این حضور با واکنشهای تند برخی از نمایندگان مجلس نهم مواجه شد. به هر جهت، تجربه حضور مولوی عبدالحمید در یک دوره مراســم تحلیف و در کنار آن، حمایتهای آشــکار ایشــان در دوازدهمین دوره انتخابــات ریاســتجمهوری از دکتر روحانی و همینطــور دعوت از این شــخصیت اهل ســنت در مراســم جشــن پیروزی حســن روحانی، همه اینها دلمشــغولیهایی برای عدهای تندرو که نانشان در گرو اختلاف اســت به وجود آورد تا در ایام نزدیک به تحلیف دوازدهم، برای حضورنداشــتن دوباره ایشان، به تحرکاتی پشــت پرده دســت بزنند و بیش از پیش آستین بالا زده و مانع این حضور شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.