آزمایش موفق موشکها رویجنگنده ارتش F-7

Shargh - - سیاست -

او افزود: امــروزه نیروی هوایــی ارتش نیز با توجه به اتفاقات اطراف کشــورمان دفاع از عمق را بهعنــوان یکی از اهداف ســرلوحه کارش قرار داده و با توجه به برد بلند هواپیماهای کشورمان دفاع در عمق، یکی از بهترین مقولههایی اســت که میتواند از طریق نیروی هوایی به انجام برسد زیرا نیروهای ســطحی به واسطه مسئولیتهایی کــه دارند، نمیتواننــد دفاع در عمق را داشــته باشند.

مشخصات جنگنده F-7

چندی پیش «باشگاه خبرنگاران» در گزارشی درباره جنگنده F-7 نوشت: «در حقیقت جنگنده «F-7 » یک هواپیمای مهندســی معکوسشده از جنگنده های کلاس «میگ» است». به نوشته این خبرگزاری جنگنده «F-7» ســاخت چین است و دســتکم دوهزارو 450 فروند از آن ساخته شده است. همچنین این جنگنده طولی حدود 15 متر و عرضی بیش از هشــت متر دارد و ظرفیت یک خدمه را دارد.

ایــن خبرگزاری به نقل از یــک پایگاه اینترنتی تخصصــی نظامــی نوشــته «جنگنــده «F-7» میتواند انواع ســلاحها را حمل کند که از جمله آن میتــوان بــه «بمبهــای هدایتشــونده»، «موشــکهای هوا به هوا»، «موشکهای هوا به زمین» و ... اشاره کرد».

باشگاه خبرنگاران در ادامه افزوده «ایران هم «F-7» دارد و آن را بهینهســازی کرده اســت» و به نقل از امیر ســرتیپ دوم خلبان «روزخوش»، فرمانده پایگاه هوایــی اصفهان، درباره تجهیزات جنگنــده «F-7» آورده: جنگنــده «F-7» یــک هواپیمای شــکاری بمبافکن اســت؛ یعنی هم عملیات «هــوا به هوا» و هم «هــوا به زمین» را انجام میدهــد. ما از این هواپیمــا هم در بحث آمــوزش و هــم در بعد تاکتیکی بهــره میبریم. بنابرایــن این هواپیما یک جت آموزش پیشــرفته است. روزخوش خاطرنشــان کرد: زمانی که این هواپیما را خریداری کردیم، ضعفهای عملیاتی و تاکتیکی داشت. بنابراین متخصصان با توجه به تجربههایشان در هواپیماهای دیگر این ضعفها را برطرف کردند.

فرمانده پایگاه هشــتم شکاری اصفهان گفت: «جنگنده F-7 هواپیمای بســیار خوبی اســت و بیشترین طی مســافت ارتفاع را در کمترین زمان دارد و خیلی سریع میتواند به اوج برسد. قابلیت انعطاف و تغییر زاویه و جهت در کمترین زمان از مشخصههای این هواپیما است».

اما «میگ-۲1» جنگنده مافوق صوت ســبک ساخت شرکت «میگ» در اتحاد جماهیر شوروی ســابق بوده که توانایی پرواز با سرعتی بیش از ۲ مــاخ را دارد. این هواپیما در بیش از 30 کشــور جهان عملیاتی شده و با گذشت نیمقرن از اولین پروازش همچنان در بســیاری از نیروهای هوایی دنیا فعال است.

در شــوروی ســابق این هواپیما از اواخر دهه 1۹50 تــا میانههــای دهه 1۹۷0 ســاخته شــد و هنوز هم «میگ-۲1» در نیروی هوایی کشورهای مختلــف جهان مشــغول به خدمت اســت و با طرح ساده و بادوام این جنگنده کوتاهبرد در طول ســالهای تولید و اســتفاده از آن بارها با ارتقا و اصــلاح رادار، بدنه پروازی، اویونیک، ســلاحها و موتور بهینهسازیشــده اســت. میگ-۲1 از یک موتور توربوجت استفاه میکند.

میگ -۲1 با طــول 15 و عرض بیش از ۷ متر، در ســال 1۹5۹ طراحی و تاکنون بیش از 11 هزار فرونده از آن تولید شــده اســت. ایــن جنگنده با سرعت بیش از دو هزار و ۲00 کیلومتر در ساعت و برد عملیاتی بیش از هزارو 100 کیلومتر قابلیت های ویژهای دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.