همه فرصتها برای احمدینژاد از دست رفته است

Shargh - - سیاست -

شرق: قبل از انتخابات گفته بود نامزد نمیشود، حالا هم گفته اســت از ابتدا قصد نامزدی نداشتم. این در حالی اســت که برخی گمانهها، حاکی از این بود که پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد، میتوانســت یکی از گزینههــای اصولگرایان برای انتخابات اردیبهشــت ۹6 باشــد. پرویز فتاح روز گذشته به خبرآنلاین گفته اســت: «من از ابتدا قصد کاندیداتوری نداشتم. بارها گفته بودم و در یک ســال منتهی به انتخابات، به هر سؤالی که در محافل عمومی و خصوصی دراینباره شــد، جواب رد میدادم. چندین بــار از دولت آمدند و همیــن جا نشســتند و از من پرســیدند که کاندیدا میشوم یا نه و من هربار گفتم که نیستم».

او گفته است: «احساس میکنم اینکه کاندیدای ریاســتجمهوری نشــدم، اشــتباه نکردهام. نهتنها ضرری نکردهام؛ بلکه احســاس میکنم واقعا سود میبــرم که این کار شــرافتمندانه و باارزش را ادامه میدهم. حــالا این را که کاندیداهــای دیگر رویکرد اشتباهی داشــتند، قضاوت نمیکنم؛ یعنی به همه اطمینان دادم؛ هم به دولتیها که دوستان ما بودند، هــم اصولگرایان که باز هم دوســتان مــا بودند، با صراحــت پیغــام دادم. جملهبندیها خیلی صریح بــود و طبق آن هم عمل کردم. این موضوع بیشــتر اعتقاد شــخصی من بود و اصلا نمیخواستم واقعا در این وادی باشم».

فتاح درباره ثبتنام احمدینژاد، رئیس سابقش، هم گفته اســت: «رفتن آقای احمدینژاد به وزارت کشــور و ثبتنامکــردن در انتخابــات، کار درســتی نبود؛ چــون رهبری معظم نهی فرمــوده بودند. ما یک اعتقاد ولایــی داریم، ولی برخی ممکن اســت این اعتقاد را نداشــته باشــند. مــا معتقدیم نظامی کــه امام راحــل پایهریزی کــرده، بر مبنــای ولایت فقیه اســت؛ ولی فقیه جایگاه مدیریتی نیست، وجه اعتقــادی دارد. ولی امر در قــرآن ما یک واژه قرآنی اســت و اطاعت از آن لازم و واجب است؛ البته برای کسانی که بپذیرند. یک عده هم این منطق و تفکر را ندارنــد و جور دیگری میبیننــد، ولی ما که این نگاه را داریم، انتظار داشــتیم آقــای احمدینژاد و حلقه اطراف ایشــان تمکین میکردند. به نظرم یک اشتباه استراتژیک کردند؛ چون رهبری معظم بعضا نظراتی که میدهند، پدرانه است. یک پدر بعضا به فرزندش میگوید نرو، نکن! ولی فرزند ناراحت میشود؛ اما او پدر است و ما را دوست دارد و از باب دوستداشتن است که میگوید نکن. اگر ردصلاحیت ایشان مطرح نمیشد، الان چه فضایی درباره ایشان بود؟ فرصتی برای آینــده او بود، ولی الان دیگــر همه فرصتها برای احمدینژاد از دست رفته است. این حرکت در کل خیلی خردمندانه و منطقی ارزیابی نمیشود.»

توصيهای که نادیده گرفته شد

عباســعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، هم دو شــب گذشــته در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه «آیا تلاش شــد مانند آقای هاشــمی ایشــان )احمدینژاد( هم انصراف دهند؟»، گفت: «انصراف را بله؛ چون در جایی کسی را دیدم که صحبتی کرده بود و خلاف واقعیت بود.

من هم درصدد پاســخ نیســتم؛ اما در این دوره زمانی که به نتیجه رســیدیم، قبل از اینکه اســامی را بــه وزارت کشــور اعلام کنیم، قرار شــد به برخی از آقایــان اطــلاع دهیــم، ازجملــه ایشــان که اگر میخواهند انصراف دهند، اصلا اصراری نیســت». او گفته بود: «من بــه آقای دکتر الهام اطلاع دادم و گفتم چنین وضعیتی هست و ممکن است تا ساعات آینده، نتایج را اعلام کنیم و نظر به ایشان مثبت نبود و میتوانیــد اعلام کنید و ما میتوانیــم مانند بقیه، در فهرســت انصرافیها قرارش دهیم. ایشان تردید داشتند و گفتند بعید است قبول کنند و دیگر پاسخی تا ساعتی که ما قرار بود اعلام کنیم، نیامد». «محمود احمدینــژاد»، رئیــس دولتهای نهــم و دهم، در جریان ثبتنام از نامزدهای ریاســتجمهوری برای این پُســت ثبتنام کرده بود. ایــن ثبتنام در حالی بود که مهر ســال گذشــته، مقام معظم رهبری در جریان درس خارج از فقه، کاندیداتوری احمدینژاد را در انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم به صلاح ندانسته بودند.

ایشــان گفتند: «یک نفری، یک آقایی آمده پیش من، من هم به ملاحظه صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشــور، به ایشــان گفتم شما در فلان قضیه شــرکت نکنیــد. نگفتیم هم شــرکت نکنید، گفتیم صلاح نمیدانیم ما شــما شرکت کنید. این را گفتیم، خب یک چیز عادی است». احمدینژاد پس از این سخنان مقام معظم رهبری، در نامهای خطاب به ایشان نوشــت: «پس از آن حضرت عالی توصیه فرمودیــد که در این دوره مصلحت نیســت بنده در انتخابات شرکت نمایم و اینجانب نیز تبعیت خود را اعــلام نمودم»؛ اما احمدینژاد با ثبتنامی که برای انتخابات ریاســتجمهوری در کنــار «حمید بقایی» انجام داد، ناظران را شگفتزده کرد؛ هرچند با اعلام اســامی نامزدهای احرازصلاحیتشــده، اســمی از احمدینژاد و بقایی دیده نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.