برنامه مؤتلفه براي انتخابات 98

Shargh - - سیاست - politics@sharghdaily.ir

روابط عمومي حزب مؤتلفه اســامي: محمدنبي حبیبي در اجلاس دبیران اســتاني این حزب گفت: اگر ميخواهیم براي انتخابات ســال 13۹8 مؤثر باشیم، باید از امروز شــروع کنیم تا دســتمان پُر باشد، یعني باید به تعداد کل نمایندگان مجلس از داخل یا خارج از مؤتلفه اســلامي نامزد شناختهشده داشته باشیم. او با روایتي از یك جلســه خصوصي در حضور رهبر معظم انقلاب گفت: در سال ۷8 ایشان یک مجموعه 35نفــره را به صورت خصوصي دعوت کرده بودند و نگرانيهایشان را در دو موضوع اعلام کردند. ایشان در آن جلســه به ما توصیه کردند به سراغ رقبایي که در اصول با شما اشتراک نظر دارند، بروید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.