حالا میگی چیکار کنم؟

Shargh - - سیاست -

پوریا عالمــی:

از ما میپرســند وقتــی بعضی از مجریهای تلویزیون که سالها میآیند توی تلویزیون و برای مردم حرفهایــی میزنند و چون میروند به خلوت در معرض باد قرار میگیرند یا تهش میروند یک کشور دیگر پناهنده میشوند و حرفهای خندهدار سیاسی میزنند یا چرا خود خبرگزاریها و مسئولانی که بــه تیپ جوانهــا گیــر میدادنــد دم انتخابات زیرسبیلی رد میکنند و همهچیز یادشان میرود تا بعد از انتخابــات که دوباره از اول گیــر بدهند به جوانها یا بعضی از اســاتیدی که خودشــان را بــه اعتقادات مردم گره میزدند، اما بعد به اتهامات وابســتگی به خارج در بازداشت هســتند یا وقتی مدیران ردهبالای سیاســی ســابق به اتهام فســاد اقتصادی دســتگیر میشــوند و وثیقــه ۲۰میلیــاردی و ۵۰ میلیاردی )از کجاش را ما نمیدانیم( میگذارند و میآیند بیرون یا وقتی یکدفعه خبر میآید که یک دختر خردسال گم شده و بعد معلوم میشــود اثرش در خانه همسایه قدیمیشــان پیدا میشــود، آنهم به چه وضعی یا وقتی خبر میرســد دوتا فوتبالیست را محروم کردند، اما وزیر فلان دولت قبلی که رســما با وزیر فلان رژیم جعلی دیدار و مذاکره داشــته الان مثل شاخ شمشاد سر جاش نشســته یا وقتی خبر میرسد که بعضی از اعضای شــورای شهر و بعضی از مدیران شهرداری و بعضی از مدیران دولت یا حقوقهای عجیب گرفتهاند یــا املاک عجیب خوردهاند یا وقتی خبر میرســد که آمبولانس نتوانسته به کمک جان حادثهدیدگان برود، چون مردم جلوی آمبولانس را گرفته بودند تا باهاش عکس ســلفی بیندازنــد یا وقتی خبر میرســد فلان مجری تلویزیــون باافتخار میگوید اجــازه نمیدهد زن ورزشکارش برود در مسابقات جهانی شرکت کند و باید بماند خانه آشــپزی کند یا... یــا... خلاصه از ما میپرســند وقتی حجم چنین خبرهایی زیاد میشود چهکار کنیم؟ 1- از شدت ناراحتی خودمان را بکشیم؟ ۲- در اینترنت صفحه راه بیندازیم و لایک جمع کنیم؟ 3- بگوییم فقط تقصیر مسئولان است و حق را بدهیم به مردم که هر کاری میخواهند بکنند؟ 4- بگوییم فقط تقصیر مردم است و حق را بدهیم به مسئولان که هیچکاری نکنند؟ ۵- بغبغو؟ 6- برویم خارج و بودجه بگیریم و شــبکه ماهوارهای راه بیندازیم؟ 7- عدد 3 را به نشانه اعتراض بفرستیم به برنامه ۹۰؟ 8- برویم برج میلاد کنسرت حاجیلی و با شنیدن ربابه ربابه، غمهامان را فراموش کنیم؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.