پیشخوان

Shargh - - سیاست -

ماهنامه شــبکه آفتاب اینبار با عکسی از مجموعههای «سایههای آب» از «عباس کوثری» درباره ســکوت مطالب متنوعی دارد و این مقوله را در هنرهای تئاتر، سینما و هنرهای تجسمی بررسی کرده است. استراتژی سکوت در «خاموشی دریا»، نوشته آدام اســکاول، حربه سکوت در آثار ملویلی که به بررســی آثار این کارگردان پرداخت و در بخش هنرهای تجســمی هم به بررسی عکسهای فرد هرتزوگ از این منظر پرداخته شده و هم درباره آثار سه هنرمند زن مطالبی منتشر شده است. اگر میخواهید درباره صدســالگی ملویل بخوانید، مقالهای از آنتونی لین ترجمه شــده، گفتوگو با رضا عبده، نیلز فرام، مقالهای از کلاوس اندرســون درباره شــعر و مطلبی از خولیو کورتاسار جزء دیگر خواندنیهای این شماره هستند. اگر هــم بخواهید تصویر متفاوتی از پاریس و برلین پس از حضور مهاجران در این شــهرهای اروپایی ببینید، اگر بخواهیــد گزارش متفاوتی از جشــنواره کن بخوانید و اگر بخواهید در تجربه حضور در ارکســتر فیلارمونیک برلین شرکت کنید، میتوانید مطالب ایمان پاکنهاد و نرگس جودکی را بخوانید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.