سوءظن به كابينه

Shargh - - صفحه اول - احمد غلامي . سردبير

ایــن هــم کابینــه روحانــي، کابینــهاي کــه دنبــال دردســر نميگردد. روحاني دردســرهاي بســیاري کشــیده تا این کابینه را با یــك وزیــر غایب بــه مجلس معرفي کند. با اینکه حســن روحاني فرصت زیادي براي ارائه فهرســت داشت، اما در شتابي ضروري از وزراي پیشنهادي رونمایي کرد تا کابینه را از سوءظن و حاشــیه رســانههاي موافق و مخالــف و دخل و تصرفهــاي ناخواســته در امان نگــه دارد. کابینه دوازدهم، بیش از پیش، همدلیِ اصولگرایان معتدل و محافظهکاران ســنتي را با روحانــي برانگیخت و انتظــارات اعتدالیــون )حواریــونِ( رئیسجمهور را منطقي کرد. در این میان، اصلاحطلبان ســرد و گرم چشــیده روزگار بــه حمایت بدون چشمداشــت از روحاني پایبندند. آنان درصددِ حفظ اتحاد و انسجام بیــن دولــت و مجلــس و اصلاحطلبانِ بیــرون از قدرتاند. این رویکرد، رویکردي استراتژیك است که بزرگان اصلاحطلب به آن باور دارند. آنان با پذیرش واقعیت سیاســت ایــران با حداقــل انتظارات پیش میروند، تا در شرایط مساعدتر بتوانند گامهایی بزرگ بردارنــد. قطعا این طرزِ سیاســتورزي در محدوده قــدرت معنا ميیابد. دور از صحنه قدرت، هر جناح سیاســي ميتواند به حداکثرها بیندیشــد. این بیرون یــا درونِ «تکنولــوژي قدرت »بــودن، خصیصههاي منحصربهخود را دارد. آنان که از دور دستي بر آتشِ سیاســت دارند، معتقدند اگر قــرار بود این کابینه در شرایطی عادي انتخاب شــود، باز هم اصلاحطلبان سهمی بیشتر نداشــتند. مبنای این استدلال، سبك و ســیاق و سابقه روحاني اســت که او را به نهادهاي رســمي و اصولگرایــان معتــدل و اعتدالیون حلقه وفادارانش نزدیك ميکند. درســتي یا نادرستي این باور در موضعگیري اصلاحطلبان نسبت به روحاني تغییــري نميدهــد. در نظــر آنان، حتــی کابینهاي تماما اصولگرا که بتوانــد دیدگاههاي اصلاحطلبانه روحانــی را عملیاتي کند و موجب کاهش تنشهاي سیاســي شــود، در این شــرایط مطلوب است. مهم نیســت چه طیفی در رأس کار باشــد، مهم گسترشِ آزادي و توســعه جامعه مدني اســت که این روزها تندروترین گروههاي سیاســي نیز دستکم از آن دَم میزننــد و بهرغمِ میلشــان به آن تــن دادهاند. این مفاهیماند که سیاســت را شکل ميدهند، نه افراد و جایگاهشان. آنچه امروز طیفهاي سیاسي اصولگرا و اصلاحطلب را در پي خود ميکشــاند، پیشــروي جامعــه بهســوي آزادي و پاگرفتــن جامعه مدني اســت. چندان مهم نیســت که چه گروههایی بیشتر به آزادي بــاور دارند و یا بــه آن وفادارند. مطالبات مردم سیاســت را شکل ميدهد. دســت رَد زدن به ســینه کســانی که تا دیروز اعتقادی راسخ به آزادی نداشــتند و امــروز دَم از آزادي ميزنند، به توســعه آزادي و جامعــه مدنــي کمکی نميکنــد. وگرنه با سوءظن ميتوان گفت، روحاني با استفاده مساعد از شرایط نامساعد، کابینهاي را چیده که کابینه خودش است، کابینهاي به کام خود و به نام دیگران. این نگاه کســانی اســت که بیرون از مدار قدرت، مردم را به انفعال ترغیب میکنند. ناگفته پیداســت که انفعالِ خلاق بیرون از مدار قدرت در سیاست اثرگذار است، امــا تئوریزهکردنِ انفعال بهمثابه انفعال به انســداد سیاست ميانجامد. روحاني در مجلس راه دشواري پیشرو ندارد. تنها نگراني این است که موضعگیري برخي نمایندگان را منافعشــان تعییــن کند و اینکه، نماینــدگان تازهکارند که تحتتأثیــر نمایندگانی قرار بگیرند کــه بیش از آینــده دولــت و اصلاحطلبان، دربند مصالــح و منافع خویشانــد. بيتردید نقش اصلاحطلبان اصیل براي عبوردادن کابینه از مجلس تعیینکننده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.