انصاف در عالم سياست

Shargh - - صفحه اول - ژاله شاديطلب جامعهشناس

آیا در حوزه سیاست که به نظر ميرسد اخلاق در آن اعتبــار چنداني ندارد و بنــا به مصلحت ميتوان تمــام حقیقت را نگفت، مفهومــي به نام «انصاف» را ميتــوان بــهکار برد؟ آیــا ميتوان بــه یک مورد از مجموعــه اقدامــات گروهي از سیاســتگذاران و دولتمــردان که پــس از پایان دولت عاجلشــان برنامههــا و تصمیمگیريهايشــان پیامدهایي جز خسران براي کشــور به بار نیاورده بود، نظري افکند و منصفانه اذعان کرد که شــاید در یک مورد -فقط همیــن یک مورد- نمــره قبولي ميگیرنــد؟ مدیران دولتهــاي نهم و دهم بهگونــهاي عمل کردند که دولت بعدي بهدرستي ميگوید سالها باید از میراث آنها آواربرداري کند. امــا آیا به عملکرد همین گروه در حــوزه زنــان نیمنگاهي شــده تا بتــوان قضاوت منصفانهتري درباره آنان داشــت؟ اولین وزیر زن در گســتردهترین و دشــوارترین وزارتخانه در آن دولت منصوب شــد و همیــن زن در اعتراض بــه اقدامات ناصحیــح و در راســتاي مخالفت بــا دخالتهاي منصوبکننده خود استعفا داد. در همین دوران مرکز امور زنــان ارتقای پایگاه یافــت و تبدیل به معاونت امــور زنــان و خانواده شــد که رئیس آن توانســت بهعنــوان معــاون رئیسجمهــور در هیئتدولــت حضور یابد. اگرچه، همه بر اساس اسناد و به تجربه دریافتهایم که سیاســتهاي طراحيشده آن دوران، بیشــتر در جهت خانهنشــینکردن زنان و دورماندن زنــان از عرصــه عمومي پیش ميرفته و براســاس آمارها تا انــدازهاي هم در اجرائيکــردن آن موفق عمل کردند. گفته شده دیدگاههاي سنتي، عمدهترین دلیل انتخابنکردن زنان براي مقام وزارت از ســوي مسئولان دولت دوازدهم اعلام شده است )نقلقول ازخانم سیاوشــي، نماینده محترم مجلس در سایت مهرخانه(. پس مدیران دولت دهم چگونه توانستند در ســایه همین دیدگاه، وزیر زن منصــوب کنند؟ آیا نباید با رعایت انصاف، فقط در این مورد به آنها نمره قبولي داد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.