مرزدوندرد:وم تخقراردلادفکلافتیتبنولتفحمدتي

Shargh - - صفحه اول -

شرق: آغــاز وزارت بیژن نامدارزنگنه در وزارت نفت، با رونمایي از تخلف بزرگ تاریخ نفتي ایران از ســوي بابك زنجاني آغاز شــد و پایــان آن نیز با رونمایي از تخلفات گســترده در دولت قبل براي انعقاد قرارداد 3۰ دکل در یك شــب! قرارداد دکلهایي شــامل 2۰ دکل خشــکي و ۱۰ دکل دریایي کــه همه بهصورت ویژه از ســوي یك فرد و آنهم با سفارش ویژه دفتر رئیسجمهور وقت، به امضا رســیده است. بله؛ باز هم پــاي احمدينژاد در میان اســت و باز هم لابي با ســران دولت قبل. هرچند ماجــراي این پرونده با پرونده بابك زنجاني متفاوت اســت و در بُعد تخلف اداري ميگنجد؛ اما شــباهتهایي هــم با آن دارد. بابك زنجاني هم مانند این فرد، با لابيهاي گسترده و ســفارشهاي ویــژه وارد میدان شــده بــود. حالا زنگنه خبر از ارتباطات این فرد با دفتر احمدينژاد و سفارش ویژه او داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.