آزمایش موفق موشکها رویجنگنده ارتش F-7

Shargh - - سياست - politics@sharghdaily.ir

امیر خلبان مســعود روزخوش، فرمانــده پایگاه هوایی شــهید بابایی اصفهان، دســتاوردهای جدید نیروی هوایی ارتش را اعــام کرد. به گزارش «مهر» او از آزمایش موفق موشــکها و ســاحهای جدید روی جنگنــده F-7 خبر داد و اعــام کرد بمبهای مختلفــی در حال آزمایش اســت. فرمانــده پایگاه هوایی شــهید بابایی گفت: موشــکها و تسلیحات جدید روی جنگنده F-7به وســیله نیروی هوایی به صــورت موفقیتآمیزی آزمایش شــد. او ادامه داد: قابلیت عملیات رزمی بــا هواپیماهای PC-7 ایجاد شــده و مسلسل روی آن نصب و با موفقیت آزمایش شده اســت. روزخوش با بیان اینکه کاهش حجم و رقومیکردن شبیهسازهای F-14 انجام گرفته است، گفت: جنگندههای F-14‬ و ‪F-4 قابلیت درگیری دریایی دارند. او همچنین از طرحهای ســاخت هواپیماهای رادارگریز نسل پنجم در وزارت دفاع خبر داد و گفت: قابلیت رهگیری هواپیماهای رادارگریز نیز در دستور کار اســت. فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی با بیان اینکه رادارهایF-14 با همکاری دانشــگاههای کشور ارتقا یافته اســت، گفت: تهدیدهــای مرزی عاوه بر سامانههای پدافندی با رادارF-14 رهگیری میشوند. روزخــوش تأکید کرد: قابلیت عملیــات هوا به زمین روی F-14 و بیشــتر جنگندهها ایجاد شــده اســت.

F-14 هنــوز هم میتواند نقــش مینیآواکس را ایفا کند. او با اشــاره به اتفاقات اخیر در اطراف کشورمان و کشــورهای همســایه گفت: در ابتدا اشــاره به این نکته ضروری اســت که ایران با کسی سر جنگ ندارد امــا آماده مقابله با هر نوع تهدیدی اســت و اگر این تهدید از سوی کشورهای منطقه باشد، نیروی هوایی ایران آماده مقابله با این تهدیدهاســت و دشــمنان ایــن نظام مقدس باید بدانند کــه در صورت هرگونه حمله احتمالی، پاسخ محکم و دندانشکنی از نیروی هوایی ارتش دریافت خواهند کرد. ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.