الو شرق 88640260

Shargh - - سياست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

لطفا ار مســئولان راهنماییورانندگی سؤال شود مســئولیت کنترل سرعت از حدفاصل میدان دانشگاه آزاد اسامی در میدان ســیمونبولیوار تا اول خیابان اشــرفی و از آنجا تا میدان پونک، بر عهده چه کســی اســت و خطرآفرینــی بســیاری از رانندگانــی را که میخواهند هنــگام ترافیک بلوار ســیمونبولیوار، با سرعت از کندروی شقایق از ترافیک خارج شوند، چه کسی پاسخگوست؟

رضوانی یکی از ســاکنان داخل محدوده طرح ترافیک هستم. مدتی قبل افرادی که وارد طرح میشدند جریمه میشــدند و دوربین عکس میگرفت؛ اما مدتی اســت دوربین از کســانی کــه در محدوده هســتند و قصد دارنــد خارج شــوند هم عکس میگیــرد و جریمه میکند. تکلیــف من که محل کارم در حومه شــهر اســت، چیســت؟ به ناچار باید از وســیله شــخصی اســتفاده کنم. لطفا این موضوع را بررســی کنند تا افــرادی مثل من برای رفتوآمدشان آنقدر در فشار نباشند.

با وجود نیاز مبرم من و خانوادهام، تاکنون هیچ ســهام عدالت یا ســبد کالا و از این نــوع دریافت نکردهایــم و با مراجعه به دفاتــر کافینت، چون نــام ما در فهرســت ســهام عدالت نبــود، گفتند نامنویســی نمیکنند. از رئیسجمهــور محترم و دولت میخواهیم نســبت به پیگیری این موضوع که بر بسیاری از مردم دلالت میکند، اقدام کنند.

محمود بلیغیان از خیابــان کریمی- قاســمی واقع در دزاشــیب تجریش تماس میگیرم. ایــن منطقه با وجود اینکه دارای تراکم متوســط و پنج طبقه است و همه اجازه ساخت همین تعداد را دارند، ولی متأسفانه ساختمان جدیدی شــروع به ســاخت کرده که از شــهرداري اجازه 14 طبقه تراکم را گرفته اســت. این ساختمان به صورت شــبانهروزی کار میکند و شبها تا صبح یــا در حال بتنریزی هســتند یا در حــال خالیکردن آهنآلات که صــدای مهیبی را برای ســاکنان ایجاد کرده اســت. سؤال من این اســت که آیا قانونی برای ساختوسازهای شهری و رعایت حال مجاوران آنها وجود دارد یا خیر؟

پیشنهاد میکنم برای ترویج دوچرخهسواری به شاگردان ممتاز دبستانها و دبیرستانها دوچرخه هدیه بدهند. با این کار هم دوچرخهسواری ترویج پیدا میکند و هم مسائل ترافیک حل میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.