نقطه هدف در طرح بازرسي از مراكز نظامي ايران

Shargh - - سياست -

يــدالله جواني: برخــي از مقامــات آمریکایي در هفتههاي اخیــر از ضرورت بازرســي از برخي مراکز نظامي ایران ســخن گفتــه، در این خصوص عملیات رســانهاي خــود را آغــاز کردهاند. در نقطــه مقابل، مقامات نظامي و سیاسي ایران، اجازه هر نوع بازرسي از پایگاههــاي نظامــي کشــور را رد و آن را توطئهاي علیه جمهوري اسلامي ارزیابي کردهاند... به احتمال قوي ادعــاي آمریکایيها مبني بر انجام فعالیتهاي هســتهاي مشــکوك در برخي از ســایتهاي نظامي ایران، دلیل عدم پایبندي جمهوري اسلامي به برجام اعلام ميشود. آنان اینچنین ميخواهند ایران را عامل برهمزدن توافق هستهاي معرفي کنند. بنابراین نقطه هدف در طرح بازرســي از مراکز نظامي ایران از سوي آمریکایيها، زمینهسازي براي خروج آنان از برجام با هزینه ایران است. این نقشه شیطاني نشان ميدهد که آمریکایيها تحت هیچ شرایطي قابل اعتماد نبودهاند و اساســا باید باب هر نوع مذاکره با آنان را هفتقفله کرد. آمریکایيها تنها راه غلبه بر ایران را سیاســت و راهبرد «فشار، تحریم، مذاکره و معامله» ميدانند... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.