دولت دوازدهم و سيل مطالبات

Shargh - - سياست -

سيدمســعود رضــوي:... از شــگفتيهاي ایام و هفتههــاي اخیر طرح تقاضاهــاي نامعقول یا بهتر بگوییم افزایش نامعقول ســطح مطالبات از جانب دوستان و برخي گروههاي حامي رئیسجمهوري و دولت است. این افزایشِ درخواستها که در آستانه تشــکیل دولت و معرفي وزرا، سیر تصاعدي به خود گرفت، تا حدي طبیعي به نظر ميرســید، اما در یک نقطه از حالت طبیعي خارج شــده اســت و به نظر معقول و منطقي نميرســد. بــراي توضیح این امر، بایــد فضاهاي مجازي را دائما رصد کرد و هوشــیار بود، زیرا اي بسا بسیاري از کساني که در دامنزدن به برخي خبرها و شایعات و فراتر از اینها، در طرح ساده مطالبات از دولت شرکت ميکنند، به تصور خدمت و مطالبه حق طبیعي دست به این کار ميزنند. عیبي نــدارد و عقل و عرف و قانون هم منع نکرده اســت که مثلا درباره فقدان وزرایي از جامعه اهل ســنت یا بانوان در کابینه، اعتراض و انتقاد نباشــد و اگر چنین اعتراضاتي نباشد باید تعجب کرد... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.