شيوه انتخاب وزرا غيرعلمي است

Shargh - - سياست -

کاظم اکرمي:... نکتهاي که در مورد وزارت علوم وجود دارد این است که وزیر علوم نقش پررنگي در این وزارتخانه ندارد. اگر هم کسي این سمت را بپذیرد با اکــراه ميپذیرد. چهار نهاد مختلف در تصمیمات وزارت علــوم نقش دارنــد. وزیر علــوم در انتخاب رئیس دانشــگاه باید شــوراي عالي انقلاب فرهنگي آن را راضــي کند. در شــوراي عالي انقلاب فرهنگي هم کساني هســتند که دیدگاههاي خاص خودشان را دارند. در این شــورا کم هســتند دانشگاهیاني که تفکر علمي و آکادمیك داشــته باشند و در عین حال آزاد هم باشــند. همین دیدگاه باعث ميشــود فرد شایســتهاي که وزیر براي دانشــگاه انتخاب کرده، از طرف شــوراي عالي انقلاب فرهنگي تأیید نشود. در ســال ٨٨ بیش از ٥00 نفر از اســاتید دانشــگاههاي مختلــف در تأیید مهندس موســوي بیانیهاي امضا کردند، این بیانیه بعدها تبدیل به یك نکته منفي در پرونده کاري این اساتید شد... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.