آقاي كروبي از بيمارستان مرخص شد

Shargh - - سياست -

محمدحســین کروبــي از مرخصــي پــدرش از بیمارســتان خبر داد. وي افزود: ضربان قلب پدر به حالت نرمال برگشته است ولي بنا شده که بعد از این چکاپهاي دورهاي و مرتبي از ایشان به عمل آید. پیــش از ایــن خانم فاطمــه کروبي، همســر آقاي کروبــي هم با اشــاره به آخرین وضعیت ســلامت حجتالاسلاموالمسلمین کروبي، ضمن قدرداني و تشکر از پیگیريهاي صورتگرفته از سوي رسانهها در زمینه وضعیت جســمي همســرش، اظهار کرد: مــا خود را مرهــون و مدیون ملت بزرگــوار و فهیم ایران ميدانیم که از روزي که در خصوص وضعیت درماني آقاي کروبي، متوجه محل بستريشدن ایشان شدند، به طرق و عناوین مختلف وفاداري و پیگیري خودشــان را در این زمینه از اقشار، گروهها و اصناف مختلف اظهار کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.