دو چشم و دو نگاه

Shargh - - سياست -

حسين شمسيان :... بهدستآوردن سهم از سفره انقــلاب، جایگزین عمل به تکلیف بيمنت و بيادعا ميشود! از همین نقطه است که قدرت را نه در تکیه به تــوان مردم مؤمن که در فلان قــرارداد محرمانه با دشــمنان خدا ميبینند، از همین نقطه اســت که چندروزه و چندســاله منصــب را، فرصتي بيتکرار براي بستن بار ميبینند و هر کاري از قاچاق و واردات تا رانت و... مباح و بلکه واجب ميشــود! زرنگي آن ميشــود که چطور بیتالمال را با قانون و غیرقانون به خانه خود سرازیر کنند و همزمان ژست مسلماني و پیشگامــي بزنند... درســت درحاليکه محســن حججي، زرنگترین آدم دنیا ميشود و در 25سالگي از همه زرنگهاي دنیا سبقت ميگیرد و با کولهباري از معرفت، صاف به آغوش خدا ميرود!...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.