جدول2894 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - جامعه -

افقی:

1- مبــارز- ماده اولیه چســب و رنــگ- مقابل آوردن 2- دروازهبــان- باقــی گذاشــتن- فیلمــی ســاخته داریــوش مهرجویــی 3- دارای نقــش و نگار- نهایــی- قلاب کمربنــد 4- همدم و مونسعظمــت- اثرگــذاری 5- تکــرار حــرف دوازدهم الفبا- میوهای شــبیه شاهتوت- گوشهای در دستگاه ماهور- پراکندگی 6- باقیمانده حاصل از ســوختن چوب- اشاره به نزدیک- از دین برگشته 7- سربهراهانقبــاض شــدید عضــلات – معادل فارســی ژتون 8 – بازیگر مرد فیلم زیر ســقف دودی 9- آســمان بیابر- پیشــرفته و مــدرن- دیروز عــرب 10- قاب عینــک- فرمانده- چند وزیر 11- بله آلمانی- اقامت گزیدن- قطعه موســیقی برای سه نوازنده- یک دور بازی تنیس 12- واحد طول روسی معادل 1067 مترناپاک- تکیهکردن 13- پرستار- اقیانوس کبیر- واحد پول اتحادیه ارزی اروپا 14- ساختوپاخت- قطعی برای کتاب- ســوره زنان 15- پایتخت هندوســتانشانهبهسر- آبی که بر اثر سیل جاری شود.

عمودی:

1- درندهای شــبیه یوزپلنــگ- بیش از حد نیازپیش 2- علامت اختصاری نســخه بدل- ارتعاشمحصــول 3- مقابل ســردی- به طــور یکپارچه و کامــل- پیغمبــر 4- پیمــان تجــارت آزاد آمریکای شــمالی- نام تعــدادی از فراعنه مصــر قدیم بودپیشــوند ســلب 5- نیم صدای ســگ- برافروختهنوعی پارچه از الیاف گیاهی 6- خندهرو- ســزاوار و درخور- مقام و رتبه 7- بندگی- ضربهای در تنیس

روی میــز- طلق نســوز 8- انبار مهمــات- رایگاننتیجه و حاصل 9- نوعی انرژی- رنگ نشانگر عشققامت 10- فراموشــی- از مذاهب اهلسنت- افراشته 11- نــوزاد- پایتخــت ویتنــام- همداســتان رامیــن

12- خــدای دروغیــن- دســتور- زیارتکننــدگان 13- نویســنده فرانســوی کتاب قــرارداد اجتماعیچوپــان- دالانــه 14- مرحوم- نقاب – ســال ناتمام! 15- پسندیده- درسدادن – آبگیر.

جدول 2893

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.