مسی دوباره به رونالدو رسید

Shargh - - ورزش -

دویستوشصتوهشــتمین الکلاسیکوی تاریخ در شــرایطی ۳۰ دقیقه بامداد یا بــه عبارتی 1۲:۳۰ امشــب به وقــت تهران برگزار میشــود کــه دیگر خبری از رقابت دوســتانه نیســت؛ در واقع بارسا و رئالمادرید برای پیشدرآمد لیگ اســپانیا، امشب در ورزشــگاه نیوکمپ در دیدار رفت سوپرجام اسپانیا، پذیرای رئالمادرید اســت تا بعد از چهار سال اینبار بدون نیمار برزیلی به مصاف رقیب ســنتیاش برود؛ آبیواناریها که فاتح رقابتهای جام حذفی اسپانیا شــده بودند، امشــب با سرمربی جدیدشــان ارنستو والــورده، به مصــاف رئالمادریــدی میروند که با زینالدین زیدان قهرماني لالیگا را به دست آوردهاند. البته در تقابلهای قبلی، بارســاییها بیشتر از رقیب به برتری رسیدهاند؛ آنها 111 بار رئالمادرید را بردهاند و 9۷ بار هم شکســت خوردهانــد؛ ولی از زمانی که زیدان هدایت قوهای سپید مادرید را برعهده گرفته، شــرایط فرق کرده اســت؛ رئالمادرید در دو ســال گذشــته فاتح لیگقهرمانان اروپا شــده و در اسپانیا هم بالاخره قهرمانی را از چنگ بارسا درآورده است؛ برای درخشش زیدان بهعنوان سرمربی رئالمادرید، همیــن بس که ایــن فرانســوی جــوان تابهحال از هشــت جام ممکن، شــش جام را به دست آورده و اشتهای زیادی برای بردن جامهای دیگر دارد. اتفاقا رئالمادرید برخلاف بارســلونا، دومین بازی رســمی فصلش را انجام میدهد؛ آنها همین چند روز پیش در یــک بازی برتر، در فینال ســوپرجام اروپا از ســد منچســتریونایند گذشتند و جام قهرمانی را بالای سر بردند؛ اما حالا در ســوپرجام اســپانیا، شرایط به یک بازی ختم نمیشــود؛ این بازی رفت و برگشت است و دو تیــم بایــد در فاصله ســه روز، تکلیف قهرمان سوپرجام اســپانیا را مشــخص کنند؛ یکی امشب و دیگری هم بامداد پنجشنبه.

با ارنستو، بدون نیمار

بارســاییها پیشفصل را خوب شــروع کردند و با درخشــش نیمار، فوقســتاره برزیلیشــان تقریبا همــه بازیهــا را بردند؛ یکی از همــان بازیها هم الکلاسیکو بود! دیداری دوستانه که در آمریکا برگزار شــد و بارسا با درخشش مسی، ۳ بر ۲ برنده از زمین مســابقه خارج شــد. آن نتایج برای ارنستو والورده، ســرمربی جدید این فصل بارســا بد نبود؛ این مربی که جانشــین لوئیس انریکه در جمــع آبیواناریها شده، استارت خوبی داشته ولی حالا به اولین صخره محکم رسیده اســت؛ رئالمادرید. درست است که ارنستو بازی دوستانه الکلاسیکو را برده ولی همین حــالا میداند که دادن ســوپرجام بــه رئالمادرید، تردید هواداران بارســا نســبت بــه تواناییهایش را بیشــتر میکند. ارنســتو پیش از اینکه به بارسا بیاید ســرمربی تیمهای اتلتیک بیلبائو و اســپانیول بوده که دســتبرقضا ۶5 درصد بازیهایــی را که مقابل رئالمادرید داشته واگذار کرده؛ البته او حالا امیدوار اســت با بارســای قدرتمنــد، انتقام شکســتهای متعددی را که مقابل رئالمادرید داشــته بگیرد. اما تنها دلمشــغولیاش نبــودن نیمار اســت؛ بازیکن برزیلی که همین هفته گذشته با انتقال ۲۲۲میلیون یورویی از بارسا راهی پاریسنژرمن شد و دست این مربی را خالی گذاشــت. والــورده البته به فکر چاره افتاده و پیش از خریدن بازیکن جدید، دئولئوفو را از میلان برگردانده تــا فعلا جای خالی نیمار را در کنار مسی و سوارس پر کند. این بازیکن جوان اسپانیایی، این اواخر در ترکیب بارسا جا افتاده ولی سؤال اصلی اینجاست که میتواند از ســد دنی کارواخال بگذرد یا خیر؟

خبری از ادای احترام نیست!

سوپرجام اسپانیا هنوز شروعنشده، حواشی بر آن غلبه کرده؛ در شــرایطی که بارســاییها پیش از این بهعنوان قهرمان لالیگا وارد بازی ســوپرجام شده و با ادای احترام تیم رقیب )سوســیداد، تونل افتخار( روبهرو شده بودند، حالا خبر رسیده که بازیکنان این تیم علاقــهای به ادای احترام بــه رئالیها بهعنوان قهرمــان لیگ ندارند. در رأس همــه آنها هم لیونل مسی اســت که علاوه بر اینکه راه گلزنی به مادرید را خوب بلد است، دل پری هم از رقیب سنتی بارسا دارد. این موضوع تا عصر روز گذشــته حل نشده بود و بعید اســت اعضای بارســا راضی شوند دست به چنین کاری بزنند.

فرصتی دیگر برای لئو

اگرچه کریستیانو رونالدو به دلیل حضور در جام کنفدراسیونها دیرتر به تمرینات رئالمادرید اضافه شــده، ولی لیونل مســی هم دســتکمی از رقیب پرتغالیاش نداشته؛ مســی هم مراسم ازدواجش را همین تابســتان برگــزار کرده و به نســبت بقیه بارساییها استراحت بیشتری داشته است. البته لئو در مقایسه با کریس زودتر تمریناتش را از سر گرفته و امســال چارهای بهغیر از درخشیدن دوباره ندارد. ایــن بازیکن آرژانتینی که فصل پیش رقابت بر ســر توپ طلا را به کریــس باخته، عزمش را جزم کرده تــا از همین بازی، خیزش را بــرای فتح دوباره توپ طلا بردارد. لئو که تجربه 119۳ دقیقه حضور را در ســوپرجام اســپانیا دارد، در این بازیها 1۲ گل زده و هفتبار هم جام قهرمانیاش را بالای ســر برده است. در کل وضعیت بارســاییها در سوپرجامها نســبت به رئالمادرید بهتر بوده، چون با 1۲ عنوان قهرمانی در این رقابتها بارســاییها پرافتخارترین تیــم محســوب میشــوند. البتــه معنــیاش این نمیشود که رئالیها هم دســتوپا بسته بودهاند؛ چون رقیــب مادریدی هــم با 9 قهرمانــی در این رقابتها، دومین تیم پرافتخار سوپرجام است. شاید تنهــا نگرانی هواداران مادریــد نتایج بد این تیم در الکلاســیکوهای اخیر باشــد که از شش تای آخر، چهار تــا را واگذار کردهاند و فقــط یکی را بردهاند؛ هرچند که همــان یکی هم ارزش زیادی داشــت، چون در ورزشــگاه نیوکمپ رقم خــورد؛ آنهم در روزهایی که گفته میشــد بردن بارســا کار چندان سادهای نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.