کراسهاي ایران در جام ملل

Shargh - - ورزش -

شــرق: تیم ملــی موتورکراس مــردان ایــران بعد از ســالها انتظار قرار اســت برای نخستینبار حضور در رقابتهــای قهرمانی جهان این رشــته را تجربه کند؛ رویدادی بزرگ کــه از آن با عنوان «جام ملل» اســم میبرند و با شــرکت برترین موتورســواران دنیا برگزار میشــود. موتورســواران ایرانی اگرچه در ســالهای اخیر جزء ســه تیم اول آســیا قرار داشــتند و در سایر مســابقات و تورنمنتهای جهانی ســطح متوســط شرکت میکردند، اما تاکنون فرصتی برای خودنمایی در این میدان معتبر را به دســت نیــاورده بودند. حالا بــا روی کارآمــدن محمــود صیدانلو، رئیــس جدید فدراســیون اتومبیلرانی و موتورسواری، فعالیتهای این فدراســیون در بخش بینالمللی شــتاب بیشتری گرفتــه و در اولین قدم شــرایط برای اعــزام تیم ملی موتورکراس به پیکارهای قهرمانی جهان ســال ۲۰1۷ فراهم شده است. علی برزوزاده و علیرضا پرورش در کلاس ۲5۰ سیسی و امیررضا ثابتیفر در کلاس 45۰ سیسی اعضای تیم ملی موتورکراس کشورمان را در این رقابتها که 9 مهرماه )اول اکتبر ســال ۲۰1۷( در انگلیس آغاز میشود تشکیل میدهند.

مهرداد همتیان، نیز سرمربیگری این تیم را به عهده دارد. همتیان بیشــتر از آنچه به کســب نتیجه در این مســابقات فکر کند، به تجربهاندوزی شــاگردانش فکر میکند. او میگویــد باید واقعبین بود و نباید از این تیم کمتجربه توقع بالایی داشــت: «این مسابقات معروف به جام ملل اســت که همه موتورسوران باید با پرچم کشــور خودشان و در قالب یک تیم در آن شرکت کنند. یعنی اینطور نیســت که موتورسوار دوملیتی در تیمی وجود داشته باشد. نکته دیگر اینکه هر تیم الزاما باید با سه نماینده در رقابتها شرکت کند. این رویداد درواقع یکی از بالاترین مسابقات موتورسواری جهانی است که همه بهترینها در آن هســتند. ما هم بهترین نفراتمان را که در آســیا صاحب عنوان هستند، برای شرکت در مسابقات جهانی انتخاب کردیم. امیر ثابتیفر قهرمانی آســیا را دارد. او ســال پیش در یکــی از تورنمنتهای جهانی نفر بیستویکم هم شد. علیرضا پرورش و علی بــرزوزاده هم مدال برنز آســیا را دارند. اما باید بپذیریم با داشــتن عناویــن آســیایی نمیتوانیم بــه حضوری موفــق در میدان جهانی که اصــلا تجربه رقابت در آن را نداشــتهایم، خوشبین باشــیم. هرچند هیچ اتفاقی محال نیســت. بااینحال، من به این رقابتها بهعنوان یــک میدان کســب تجربــه بــرای موتورســوران نگاه میکنم».فدراســیون ترتیبی داده تا این موتورســواران برای آمادگی هرچه بیشــتر برای شــرکت در مسابقات انگلیــس به اردوی خارج از کشــور هم اعزام شــوند: «ما چهــار مرحله اردو برای تیــم در نظر گرفتهایم که مرحله آخر آن 1۰ روز مانده به مســابقات قرار است در بلژیک برگزار شود. برای اینکه بچهها آشنایی بهتری با پیست مسابقه داشته باشند، تصمیم گرفتیم مدتی هم به آنها در پیست موتورکراس بلژیک که شباهت زیادی به پیســت انگلیــس دارد، تمرین دهیم. خوشــبختانه تمریناتــی که آزادی هــم داریم خیلی خوب اســت و مشکلی بابت پیست نداریم. پیست موتورکراس آزادی تمام اســتانداردهای لازم را دارد و به تأیید فدراســیون جهانی موتورسواری هم رسیده است.»

او میگوید فدراســیون اتومبیلرانی و موتورسواری ایــران حتی ایــن توانایی را دارد که میزبانی مســابقات جهانی و آســیایی موتور کراس را بگیرد: «ما در مجمع ســالانه فدراســیون جهانی این پیشــنهاد را دادیم که میزبانی دو راند از چهار راند مســابقات قهرمانی آســیا را در ســال جاری بگیریم اما متأســفانه فدراسیون آسیا قدری بیبرنامه اســت و هنوز این امــکان را برای ما به وجود نیاورده اســت. البته خیلی خوشبین هستیم که میزبانی مســابقاتی در ســطح جهانی را در سال ۲۰1۸ بگیریم. البته دراینباره نظرمان روی جزیره کیش است. چون منطقه آزاد اســت و مشــکلی بابــت گرفتن ویزا نیست و موتورســوارها موتورهایشان را هم بهراحتی از خــارج وارد میکنند بهترین مکان اســت. ضمن اینکه یک منطقه توریســتی هم هســت و در جذب گردشگر و گرفتن میزبانیهای بیشــتر در ســالهای آینده به نفع کشورمان است». سرمربی تیم ملی موتورکراس مردان وضعیت اســتعدادهای این رشــته را در کشور آنطور که بایــد مطلوب نمیبینــد. او معتقد اســت دولت و بخش خصوصی باید بیشــتر از اینها روی موتورسواری ســرمایهگذاری کننــد تــا اســتعداد بــه وجــود بیاید: «موتورســواری یکی از رشتههای ورزشی پرهزینه است که زیاد جوانان سمت آن نمیآیند. هرکسی که بخواهد موتورسواری را شروع کند حداقل باید یک موتور داشته باشــد که هزینه آن 4۰ میلیون تومان اســت. دو، ســه میلیون هم باید پول لباس بدهد. ضمن اینکه هزینههای لوازم یدکی هم دارد. البته فدراسیون الان کارهای خوبی کرده و قرار است موتورهایی را تحت عنوان موتورهای همگانی در اختیــار علاقهمندان قرار دهد. ضمن اینکه تدابیــری هم در زمینــه واردات موتور انجــام داده که موتورها بــا تعرفه گمرکی دولتی به کشــور بیایند و به نفع ورزشکار باشد. با همه اینها اما این بودجهها کفاف هزینههای ســنگین رشته موتورســواری و اتومبیلرانی را نمیدهــد. در همه دنیــا رشــتههای اتومبیلرانی و موتورســواری هر کدام در قالب یک فدراسیون مستقل فعالیت میکنند. اما در کشــور ما هر دو رشته در قالب یک فدراســیون و با یک بودجه دولتی اداره میشــوند! اگر ما نتوانیم از بخــش خصوصی کمک بگیریم واقعا نمیشود با بودجه فدراســیون کاری کرد. انشاءالله که مســئولان بیشــتر از این در زمینه آموزش موتورسواری قدم بردارنــد. بههرحال اکثر مردها بــه نوعی با موتور درگیر هســتند؛ آن هم در شهر تهران. حداقل کار ما این است که با این حرکت میتوانیم با آموزشهای درست از میزان تصادفات در شهر شلوغی مثل تهران جلوگیری کنیم و بعد از آن هم به جذب اســتعدادهای این رشته در زمینــه قهرمانــی و حرفهای کمــک کنیم ». محمود صیدانلو، رئیس فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری، پیش از این نیز در اقدامی سازنده، مجوز فعالیت رسمی بانوان ایرانی را در رشــته موتورسواری کراس از وزارت ورزش و سایر مراجع مربوط گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.