فراخوان ارزیابی ارجاع کار

Shargh - - سیاست -

شــرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی ارجاع کار جهت برگزاری مناقصه عملیات طراحي و تهیه کلیه تجهیزات و راه اندازی و بهره برداری 1۲ ماهه سیســتم تصفیه آب شــهرک صنعتی انار )بصورت EPC ) به روش اسمز معکوس با ظرفیت ورودی ۷00 متر مکعب در شــبانه روز به شماره 455ع۹5، از محل اعتبارات عمرانی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اســناد استعلام ارزیابی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه روز شنبه مورخ 05/۲1/۹6 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. - مهلت زمانی دریافت اسناد استعلام ارزیابی ارجاع کار: تا ساعت 1۲ ظهر روز پنجشنبه مورخ .۹6/05/۲6 - مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی ارجاع کار: تا ساعت 1۲ ظهر روز یکشنبه مورخ .۹6/05/۲۹ اطلاعات و اسناد مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. اطلاعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشــتر: کرمان- بلوار شــهید عباســپور)پارادیس(- نبش میدان عاشوراتلفن: 034-31۲۷۲01۲ اطلاعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس ۲۷313131-0۲1 دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷3۷ و 0۲1-851۹3۷68 اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتانها، در سایت ســامانه www.setadiran.ir() بخش "ثبت نام/ تامین کننده/مناقصه گر" موجود است. روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.