قاب روز

Shargh - - سیاست -

تسنيم: جمعی از دانشجویان ایرانی عصر شنبه با حضور مقابل سفارت افغانستان در تهران با مردم مسلمان و شيعه ميرزا اولنگ افغانستان ابراز همدردی کردند. در روزهای گذشته جمعی از تروریستها با حمله به منطقه شيعهنشين ميرزا اولنگ سرپل افغانستان جمعی از اهالی این منطقه را به شهادت رسانده و جمعی را ربودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.