آموزشوپرورش در کما!

Shargh - - صفحه اول - رحيم عبادي عضو هيئت علمي دانشگاه فرهنگيان

ايــن روزها حــال مهمتريــن نهاد تعليــم و تربيــت کشــور يعنــي آموزشوپرورش خوب نيســت؛ با وجود همه تدبيرها، هنوز اميد به آموزشوپرورش برنگشته است و بيم آن مــيرود چنانچه روند موجود ادامه پيدا کند، شــرايط بســيار ناخوشتر از آن باشد که به تصور آيد. امروز بسياري از دلسوزان، خيرخواهان و صاحبنظران تعليم و تربيت و پيشکسوتان آموزشوپرورش نگران وضــع موجود و آينــده تعليم و تربيــت فرزندان اين مرز و بوم هســتند. منشأ اصلي نگراني، برگرفته از دو چالش مهم اســت: چالش اول، جايگاه نامناســب آموزشوپرورش در برنامه توســعه ملي و مناسبات حاکم بر توزيع ثروت و قدرت و فقدان اولويت در نظام تصميمسازي کشــور. چالش دوم، تضعيف سازمان آموزشوپــرورش و قشــر بزرگ و محتــرم فرهنگيان و معلمان از درون و تلقين احســاس ناتواني آنها در اداره آموزشوپرورش.اينک آموزشوپرورش در ميان اين دو چالش، به يک نهاد فراموششــده تبديل شده و در تحقق رســالت و مأموريــت بنيادين خود، حتي در تأمين ابتداييترين نيــاز فرهنگيان؛ يعني حقوق و پاداش بازنشستگي، دســتوپا ميزند و مهمترين کار هر وزير، آن شــده که بتواند يک حسابدار خوب باشد تا از پس دخلوخرج روزانه اين خانواده بزرگ تعليم و تربيــت برآيد؛ گويا ارادهاي براي ايجاد يک عزم ملي براي بهبــود، ارتقا و اعتــلاي آموزشوپرورش وجود ندارد. راســتي چه شده اســت که در شرايطي که در کشــور براي ســاير اولويتها، توان، منابع و عزم ملي ايجاد ميشود که قطعا مهم خواهند بود؛ امور تعليم و تربيــت فرزنــدان ايرانزمين که مهمترين ســرمايه کشور، خانوادهها و آيندهسازان فرهنگ و تمدن ايراني و اســلامي هســتند، بايد به فراموشي ســپرده شود؟ چگونه ميتوان در امر بهداشت و درمان آحاد جامعه فراتر از ظرفيت و منابع مادي و معنوي کشــور تعهد ايجاد کرد که آنهم امري است حياتي و دهها اولويت مهم در کشور طراحي کرد و به آنها اهتمام ورزيد؛ اما آموزشوپرورش و تعليم و تربيت کودکان، نوجوانان و جوانان را به تقدير روزگار ســپرد و مديريت آن محل تجربهورزي و آزمون و خطاي افراد غيرمرتبط يا ناتوان باشد.اينک شــيوه مديريت کلان در موضوع نهادهاي آموزشي، مشابه پدر و سرپرست خانوادهاي است که بهجــاي پرداختن به درون نظام خانــواده و تعليم و تربيت فرزندان خويش، به توسعه کالبدي ساختمان، به تجهيز امکانات و لوازم خانه، به امکانات رفاهي ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.