احتمال رأينايبعرئيدسمج لاسداد عخبرتمادبه 2 وزير

Shargh - - سیاست -

بررســي کابينه پيشــنهادي رئيسجمهوري براي دولت دوازدهم در فراکسيون اميد مجلس و همچنين ســاير فراکســيونها، همچنان ادامه دارد. در همين رابطه، رئيس فراکســيون اميد گفته: «تصميم داريم تا روز دوشــنبهعصر که فراکســيون اميد جلسه دارد، درباره وزراي پيشــنهادي بهطور فــردي نظر ندهيم. نظر نهايي را در جلسه رأي اعتماد با آراي خود اعام ميکنيم». به گفته او، قرار اســت فراکســيون اميد به صورت فراکســيوني رأي دهد. در همين حال، «علي مطهري»، نايبرئيس مجلس از احتمال رأينياوردن دو وزير در جريان رأي اعتماد صحبت کرده است.

«محمدرضــا عارف» در گفتوگو بــا «انتخاب» با تأکيــد بر اينکه قصد نداريم درباره وزراي پيشــنهادي بهطــور فــردي صحبت کنيــم، گفت: «به دوســتان گفتهايــم که فعــا درباره افــراد کابينــه به صورت شــخصي موضعگيري نکنند تا در فراکســيون درباره آنها به جمعبندي برسيم و درحالحاضر، کميتههاي ارزيابي مشغول بررسي کارنامه و برنامه آنها هستند».

عارف با بيان اينکه برخي وزراي پيشنهادي همان وزراي کابينه يازدهم هستند، گفت: «قصد نداريم اين افراد را بر اساس عملکرد چهار سال گذشته بسنجيم؛ بلکه طبق برنامهها و روش و منش، آنها را بررســي ميکنيم و نظر جديد خود را بر اســاس بررســيهاي جديد مطرح ميکنيم».

انتقاد از حضورنداشتن زنان در کابينه

نماينده مردم تهران در مجلس شــوراي اسامي، با انتقاد از حضورنداشــتن زنــان در کابينه دوازدهم، افزود: «درباره حضورنداشــتن زنان در کابينه، بهطور محترمانه در کنگره مجمع زنــان اصاحطلب گايه کردم و گفتم در شــرايطي که 50 درصد متخصصان ما زنان هســتند و بانوان توانمنــد زيادي داريم که در بعضي از بخشهاي تخصصي، توانمندي بيشــتري نســبت به مــردان دارنــد و توقع داشــتيم در کابينه دوازدهم از وجود آنها بهرهمند شويم، ولي اين اتفاق نيفتاد».

عــارف همچنيــن ادامــه داد: «ايــن از اختيارات رئيسجمهور اســت و لابد تشخيص دادهاند وزير زن نداشــته باشيم، ولي حداقل توقع داريم در پستهاي بعدي مثل معاون وزرا و مديران کل، از زنان استفاده کنند».

او در پاسخ به اينکه چرا تاکنون وزير علوم معرفي نشده است، گفت: «احتمالا دراينباره آقاي روحاني با مشــکاتي مواجه شدهاند؛ چون قرار بود همه کابينه بهطور کامل معرفي شود».

رئيس فراکســيون اميد، در پاســخ به اينکه آيا به وزراي پيشنهادي به صورت فراکسيوني رأي ميدهيد يا فردي؟ افزود: «قرار اســت فراکسيوني عمل کنيم و البته بايد ببينيم اعضاي محترم، نســبت به فراکسيون رعايــت تعصب فراکســيوني را دارند يــا به صورت فردي اقدام ميکنند؛ هرچند تأکيد بر رأي فراکسيوني است».

عارف در پاســخ بــه اينکه پيشبيني شــما از رأي اعتماد بــه کابينه دوازدهم چيســت و چنــد درصد کابينــه موفق ميشــوند از مجلــس رأي بگيرند، افزود: «اميدواريم همه کابينه با برنامه خوب و توانايي در پاسخگويي به سؤالات، رأي بياورند. اين مطلوب اســت که همه گزينهها رأي بياورند، ولي اين حق مجلس است که بعد از بررسي و تحليل برنامههاي وزرا، بــه کابينــه اعتماد کند يا نکند».

ايــن نماينــده اصاحطلــب همچنين در پاســخ به اين پرســش که تا چه حد ايــن کابينه به توقعات اصاحطلبانــه نزديک اســت، گفــت: «در اين کابينه وزراي پيشنهادي اصاحطلب هم داريم و اميدواريم بقيــه گزينههــا هم در چارچــوب برنامههــا و تفکر اصاحطلبانــه آقــاي روحاني پس از رأي با ايشــان همکاري کنند».

مطهري: اين کابينه در مجموع خوب است

همچنيــن علي مطهــري، نايبرئيــس مجلس هم روز گذشــته در حاشــيه جلســه علني، در جمع خبرنگاران، کابينه پيشــنهادي دولــت دوازدهم را در مجمــوع خوب ارزيابي کرد و گفت: «اينکه اين کابينه بتوانــد وعدههــاي رئيسجمهــوري را محقق کند، بستگي به مديريت رئيسجمهور دارد».

به گــزارش «ايلنا»، مطهــري در ارزيابي از کابينه پيشنهادي دولت دوازدهم، اعام کرد: «اين کابينه در مجموع خوب اســت، ولي در نهايت بستگي به نظر نمايندگان دارد که به کجا برسد». او ادامه داد: «اينکه اين کابينه بتواند وعدههاي رئيسجمهوري را محقق کند، بستگي به مديريت رئيسجمهور دارد».

عضو فراکســيون اميــد مجلس ادامــه داد: «اگر ايشان ارادهاي براي عمل به وعدهها داشته باشد، اين اتفاق ميافتد. وزرا نقش درجه دوم را دارند، اين آقاي رئيسجمهور است که توان عمل به وعدههايش را با همين کابينه دارد». نايبرئيس مجلس درباره ميزان رأي اعتماد بــه ۱۷ وزير پيشــنهادي دولت دوازدهم گفت: «ممکن اســت تا دو نفر نتوانند از مجلس رأي اعتماد بگيرند .»

او در ارزيابــي از چينــش سياســي کابينــه نيــز گفــت: «چينــش سياســي وزراي پيشــنهادي خــوب اســت. در کابينــه اصولگرايــان و اصاحطلبــان حضــور دارند کــه نشــان ميدهــد تعصب گروهي و جناحي در آن وجود نــدارد. با اين حســاب، به نظر ميرســد اينکه کابينه جناحي نيست، نقطه مثبتي براي آقاي روحاني است .»

ظريــف: هيچ زمانــی دنبال تکصدايــي در سياســت خارجي نيستيم

در هميــن حــال، رفتوآمــد وزراي پيشــنهادي دولــت براي کابينــه دوازدهــم به بهارســتان براي ارائه برنامههايشــان به نمايندگان مجلس، همچنان ادامه دارد. روز گذشــته «محمدجــواد ظريف»، وزير پيشــنهادي براي وزارت امور خارجه، در کميســيون بهداشــت و درمــان مجلس حاضر شــد.به گزارش «خانه ملت»، محمدجواد ظريف در اين نشست تأکيد کرد: «در بحث توسعه سياسي، بايد به دو نکته توجه کرد که توســعه سياسي باعث توسعه اقتصادي شده و بدون مشارکت مردم، نميتوان توسعه اقتصادی را در کشور به وجود آورد.»

وزير پيشنهادي امور خارجه با بيان اينکه در برنامه کاري اينجانب براي چهار ســال آينده، به دو اولويت اساســي توجه شــده اســت، گفت : «ايــن اولويتها موضوع همسايگان و حوزه اقتصاد است؛ البته حفظ برجام ادامه تاشــي اســت که از گذشته شروع شده اســت؛ اما بهطور حتم، تاش ميشــود آمريکاييها نتواننــد بــه دو هدف اصلــي در برجام دســت پيدا کنند کــه اين اهــداف يکی محرومســازي ايــران از مواهب برجام و ديگري ازبينبــردن برجام به هزينه ايران اســت».او که در کميســيون بهداشت و درمان مجلس حاضر شــده بود، به ســؤالات نمايندگان در حوزه منطقه هم پاســخ داد.ظريف بــا تأکيد بر اينکه منطقه درحالحاضر شرايط خطرناک و پرتنشي دارد، افزود: «متأسفانه فعاليت مسئولان تازهکار در منطقه خطراتي را براي ما ايجاد کرده است؛ البته اشتباهاتي در اظهارنظرهاي بيدليل و فعاليت برخي گروههاي خودســر انجام شــده اســت که ما نيز اين مــوارد را قبول داريــم؛ اما هيچ زمان به دنبــال تکصدايي در سياســت خارجي نيســتيم؛ بلکه به دنبال همافزايي هستيم و بايد از امکانات استفاده کرد». او با اشاره به اهميت ديپلماسي اقتصادي و يکي از موارد بااولويت در دولــت آينده تصريــح کرد: «با توجــه به اهميت ديپلماسي اقتصادي بايد ساختار وزارت خارجه تغيير کند. البته امروز ســاختار تا حدودي افزايش پيدا کرده اســت؛ اما به دنبال آن هســتيم که معاونتهاي اين وزارتخانه را به پنج معاونت کاهش دهيم و از شش لايه مديريتي، چهار لايه را فعال کنيم».ظريف با بيان اينکه در ايــن وزارتخانه هرم نيروي انســاني مقبول نيســت، افزود: «درحالحاضر تعــداد ژنرالها در اين وزارتخانــه بالا بوده و تعداد ســربازان پايين اســت؛ بنابرايــن در ســالهاي آينده اين ژنرالها بازنشســته شده و مشکاتي در وزارت خارجه به وجود ميآيد.» ظريف با انتقــاد از برخي مهاجرتها به کشــورهاي خارجــي افــزود: «متأســفانه کشــورهاي خارجــي فضاهايي ايجاد کردند که مردم حاضرند زندگي خود را فروختــه و مهاجرت کنند؛ اما وقتي به کشــورهاي ديگر مهاجرت ميکنند، با سرابي روبهرو خواهند شد. البته درباره ســؤال نمايندگان در حوزه پاسخگويي به ايرانيان در ســفارتخانههاي خارجي در کشور نيز بايد گفت که درحالحاضر به ايرانيان در ســفارتخانههاي خارجي در کشــورمان احتــرام نميگذارنــد؛ اما اين گايه نيز از هموطنانمــان که بهعنوان کارمند محلي در ســفارتخانهها فعاليــت ميکنند، وجــود دارد که چــرا به مراجعان احتــرام نميگذارند ».ظريف گفت: «واردات گردشــگر يکي از حوزههايي اســت که بايد مــورد توجه قرار گيرد. البته زيرســاخت اين موضوع آماده شــده و بايد به اين نکته توجــه کرد که مزيت نســبي ايــن موضوع به دليــل گراني ســرويسهاي پزشــکي در معرض خطر قرار دارد؛ بنابراين ميتوان ضابطهاي را براي افرادي که بهعنوان واسطه در اين زمينه فعاليت کرده يا دانشجو به خارج از کشور اعزام ميکنند، در نظر گرفت.»

ادامه در صفحه 19

نـکتـه اگر ایشان ارادهاي براي عمل به وعدهها داشته باشد، این اتفاق ميافتد. وزرا نقش درجه دوم را دارند، این آقاي رئيسجمهور است که توان عمل به وعدههایش را با همين کابينه دارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.