قول زنانه

Shargh - - سیاست -

شــرق، آمنه شــيرافکن: زنان بهارســتان دست به قلم شــدهاند و منشــوري آماده کردهاند که بناست به تمام وزيران پيشــنهادي کابينــه دوازدهم ارائه شــود. تا به اينجا منشــور به هفت وزير ارائه شده اســت. پروانه سلحشــوري، رئيس فراکسيون زنان مجلس به «شرق» ميگويد «منشوري تهيه کردهايم تا بتوانيم بر اســاس آن وزرا را ملــزم کنيم تا بيش از گذشــته از توان زنان مدير و مدبــر در وزارتخانه متبوعشــان اســتفاده کنند. آنها بايد متعهد شوند که در وزارتخانه متبوعشان از زنان مدير در پستهاي معاونت و مشاورت بهرهمند خواهند شد».روي سربرگ فراکسيون زنان مجلس سخني از امام خمينــي آمــده «زنــان بايد در مقــدرات اصلي کشــور دخالــت کننــد». چند خط پايينتر از خطابه نامه به وزير موردنظر، متن منشــور ديده ميشــود.در متــن آن چنين آمده «فراکسيون زنان تقاضا دارد با توجه به توان مديريتي زنان و بر اساس ماده ۱0۳ برنامه ششم توسعه مبني بر لزوم ارتقاي جايگاه ســازماني زنان و لزوم رعايت عدالت جنسيتي و رفع تبعيض، همچنين اختصاص سهميه ۳0 درصد مصوب شوراي عالي اداري مبني بر بهکارگيري زنان در حوزههاي مديريت سياســي، از زنــان توانمنــد و شايســته در ســطوح معاونت وزارتخانه، مديران کل استان، مديران کل حوزههاي مختلف وزارتخانه استفاده کنند».

بر روند انتصاب زنان مدير ناظر خواهيم بود

طيبه سياوشي نيز تدوين اين منشور را گام مثبتي در مســير افزايش مديــران زن در ســطوح مياني و بالايي قدرت سياســي ميداند. به گفته او «زنان در دورههــاي مختلف به دلايل مختلــف از حضور در لايههاي بالايي و مياني قدرت سياســي بازماندهاند. گاهي مصلحتهايــي در کار بــوده و گاهي نقدها و نظرهايــي در کار بوده و گاهي هــم توجيهها. اين روندها کمــاکان ادامه دارد. عــدم انتخاب وزير زن با وجود همه پيگيريهاي صورتگرفته نشــان داد خواســتههاي زنان، زماني جدي گرفته ميشود که خودشان به شکل جدي دستي بالا زده و کاري کنند. اين منشــور نيز در همين راســتا تدوين شده است». سلحشــوري نيز تأکيد دارد «اگر زنان مجلس بدون هيچ توصيه و تأکيدي از خال رأي اعتمادها بگذرند ديگــر کار انتصاب زنان در کابينه وزراي پيشــنهادي آقاي روحاني کار ســختي خواهد بود. خوشبختانه بندهــاي حقوقي و قانوني مناســبي مصوب شــده که با تأکيــد بر آن ميتوان راه را بــراي حضور زنان در ســاختار قدرت باز کرد. اين منشور بنا دارد حضور زنان را مؤکد و امکان نظارت بر آن را نيز فراهم کند.»

خطاي استراتژيک زنان

سياوشــي به اصــل ۱0۳ قانون برنامه ششــم توســعه و اختصاص ســهميه ۳0 درصد مصوب شــوراي عالــي اداري بــه رياســت جهانگيري اشــاره دارد و اينکــه بالاخــره اجرائيشــدن ايــن قوانين و مصوبــات بايــد از جايي کليــد بخــورد، چــه بهتر اينکــه وزراي پيشــنهادي از هميــن حــالا بدانند که فر ا کســيو ن ا ميد ي ها ي مجلس دهم بيــش از هر زمان ديگري خواهان حضور زنــان در ســاختار قــدرت هســتند.الهه کولايي، استاد دانشگاه و فعال سياسي نيز در همين زمينه به «شــرق» ميگويــد «فعاليت زنــان به طور چشــمگيري در ســتادهاي انتخاباتي آقاي روحاني درخشــان بود. زنان بيدريغ براي بالابردن رأي آقاي روحاني تاش کردند و از هيچ کوششــي دريغ نکردنــد. اما نکته اينکه ما زنان بايد جايي در همين تعامات سياسي بياموزيــم کــه در ازاي فعاليتهاي سياســيمان بتوانيم سهمي در قدرت داشته باشيم».

تأکيد عارف به وزيران پيشنهادي براي بهرهمندي از توان زنان

روز گذشــته فراکســيون اميد مجلــس ميزبان ۱0 وزيــر بود. از اين ۱0 وزير، منشــور تهيهشــده در فراکسيون زنان مجلس به اغلب وزراي پيشنهادي ارائه شــد. محمدرضا عــارف، رئيس فراکســيون اميد به طــور کلي بــه تمامي وزراي پيشــنهادي ضــرورت حضور زنــان، جوانــان و قوميتها را در کابينه آينده يادآور شــد.حالا اين منشور آنطور که سياوشي معتقد است، ميتواند زمينههاي نظارتي بــر اجرائيشــدن آن را در طــول فعاليت مجلس دهم محقق کند. به گفته سياوشــي، «فراکســيون زنان مجلــس دهم قويا بــر پيشــبرد بندهاي اين منشور تأکيد دارد. برآنيم تا حضور سياسي زنان در بدنه قدرت اين بار دســتاويز مصلحت و توضيح و توجيهها نشود.

ادامه در صفحه 19

نـکتـه منشوري تهيه کردهایم تا بتوانيم بر اساس آن وزرا را ملزم کنيم تا بيش از گذشته از توان زنان مدیر و مدبر در وزارتخانه متبوعشان استفاده کنند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.