شهيد حججي محصول درخت تنومند انقلاب اسلامي است

Shargh - - سیاست -

سپاهنيوز:

فرمانده کل سپاه در مراسم بزرگداشت شــهادت شــهيد مدافع حرم، محســن حججي، در نجفآبــاد اصفهان گفــت: انقاب اســامي محور اصلــي عزت و اقتدار ايران اســامي و مؤلفه اصلي انقاب اسامي اســت که اين درخت تنومند انقاب را خون شــهيداني مثل شــهيد حججي با اين سطح آگاهي تنومند کرده است.سردار محمدعلي جعفري افــزود: آگاهــي و معرفــت، بصيــرت و اطمينان و عزم راســخي که در شهيد محســن حججي وجود داشــت و پيامهايي که قبل از شــهادتش به جامعه ما بهخصوص نســل جــوان ما منتقل کــرد، نمونه بارزي از محصول فرهنگ جهاد و شــهادت و مکتب عاشوراســت.او ادامه داد: شــهيد محسن حججي با تقديم ســر مبارکش به انقاب اســامي و اسام عزيز اين پيــام را به جوانان ما منتقل کرد و همســر مکرمهاش زينبوار پيامهاي اين شهيد بزرگوار را به جامعه و خواهران ما منتقل کرد.فرمانده سپاه گفت: وقتي اين شــهيد و خانواده معظمش ميفرمايد که محســن ما ســرش را داد تا در جامعه ما روسريها حفظ شــود، اين يک پيام بــزرگ و يک دغدغه بزرگ اســت که شــهدا و مؤمنين ما در رابطه با مســائل فرهنگي دارند.او افزود: شــهادت محســن حججي در روزهايي اتفاق افتاد که در کشــور شاهد حرکات ســخيف تعدادي از نمايندگان بوديم و اين شهادت عزت ملي مــا را برگرداند.ســردار جعفــري گفت: دشــمنان اخيرا روي تحريم دفاعي و توان موشکي کشــورمان تمرکز کردهاند تا جلــوي حرکت دفاعي جمهوري اســامي ايران را ســد کننــد، درحاليکه بايد هميشــه هوشــيار بود، چراکه دشمن ماهيتش دشمني است.فرمانده کل ســپاه افزود: دشمنان در ابتــداي انقاب جنگ را بر ما تحميل کردند تا جلوي صدور انقاب و پيشرفت و گسترش آن را بگيرند، اما ازآنجاييکه فرهنگ ناب اسامي و فرهنگي که امام خمينــي )ره( احياگر آن بودنــد، هرگونه تهديدي را حتي تحميل يک جنگ هشتساله را با آن مشکات و با آن محاصره گســترده نظامي و سراسري به خود دشــمنان مکر آن بازگردانده شد و انقاب اسامي با ســرعتي بيشتر به جهان صادر شــد و با اندک زماني بعد از پيــروزي و پايــان جنگ شــاهد پيروزيهاي مختلــف در جبهههاي مقاومت در سراســر منطقه بوديم و هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.